Как мога да...

Филтрирай по:

да открия информация, публикувана на сайта на бившето Министерство на икономиката и енергетиката?

Цялата информация, публикувана на сайта на бившето Министерство на икономиката и енергетиката (МИЕ), е достъпна на адрес http://old1.mee.government.bg. Информацията на сайта на МИЕ не се актуализира.

сменя доставчика си на електроенергия след 01.01.2016 г.?

Смяната на доставчика на електрическа енергия е регламентирана в Правилата за търговия с електрическа енергия на КЕВР. Процедурата се администрира от съответния оператор на електроразпределителна мрежа, към която е присъединен обектът (имотът) на клиента. Смяната се извършва от електроразоределителното предприятие (ЕРП) по желание на клиента.

Процедурата за смяна на доставчик на електрическа енергия стартира, когато клиентът или упълномощено от него лице подаде заявление за това. Възможно е и бъдещият доставчик да извърши това от името и за сметка на клиента.

Няма ограничения за броя на смените на доставчика на електрическа енергия. За да се направи смяна, трябва да се спазят сроковете и процедурата, определени в Правилата за търговия с електрическа енергия на КЕВР.

За процедурата по смяна на доставчик не се заплаща такса, но се изисква клиентът да е уредил финансовите си взаимоотношения с досегашния доставчик.

За битовите потребители смяната на доставчик ще бъде възможна след 31 март 2016 г. Няма краен срок за това.