Заповед № РД-16-545/08.04.2013 г. за прекратяване на производството по предоставянето на разрешение за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Кралево", община Стамболово, област Хасково

Заповед № РД-16-545/08.04.2013 г.

На основание чл. 56, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства (ЗПБ), чл. 5, ал. 5 от Устройствения правилник на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма във връзка с чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията за предоставяне на разрешение за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми-индустриални минерали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, в площ "Кралево", разположена на територията на община Стамболово, област Хасково

НАРЕЖДАМ:

1. Прекратявам производството по предоставянето на разрешение за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми-индустриални минерали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства в площ "Кралево", разположена на територията на община Стамболово, област Хасково.

Фактически основания за отказа:

По повод провеждана съгласувателна процедура на основание чл. 26 от ЗПБ, в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма е постъпило писмо с вх. № Е-91-00-54/21.03.2012 г., с което Министерство на културата дава своето становище по предложението за издаване на разрешение за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми-индустриални минерали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 на ЗПБ в площ "Кралево", разположена на територията на община Стамболово, област Хасково.

В становището се казва, че министърът на културата отказва да съгласува откриването на процедура по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми-индустриални минерали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 на ЗПБ в площ "Кралево", разположена на територията на община Стамболово, област Хасково. Проучвателната площ е разположена в местността "Чала" и е част от землищто на с. Кралево, общ. Стамболово, обл. Хаскво. В местността до сега са регистрирани дванадесет археологически недвижими културни ценности от праисторическата епоха до Средновековието (ДВ, бр. 65/1994 г.). Със Заповед No РД-09-69/13.02.1996 г. на министъра на културата е назначена комисия, която да прецени дали дейността по отнемането на варовици от височината "Чала" няма да навреди на намиращите се в района културни ценности. По предложение на комисията през 1996-1997 г. са извършени археологически обхождания и сондажи. Резултатите показват, че територията на археологическия обект "Тракийско укрепено селище" е значително по-голяма от предварително регистрираната му площ. Останалите археологически обекти не са проучвани и предоставянето на разрешение за търсене и проучване, а в последствие и концесия за добив на варовици ще доведе до тяхното частично или цялостно унищожаване, като ще бъде компроментирана и средата на културния ландшафт, в който те исторически са възникнали. В тази връка министърът на културата предлага бъде прекратена процедурата по издаване на разрешение за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми-индустриални минерали в площ "Кралево".

Правни основания за отказа:

Съгласно разпоредбата на чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗПБ, административният орган отказва мотивирано предоставянето на разрешение за търсене и/или проучване, когато съществува опасност за културните ценности. В тази връзка чл. 26, ал. 1, т. 1 от ЗПБ предвижда производството по предоставяне на разрешение за търсене и/или проучване на подземни богатства да се открива след съгласуване с компетентния министър на културата.

Предоставянето на разрешение за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми-индустриални минерали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 на ЗПБ в площ "Кралево", разположена на територията на община Стамболово, област Хасково се отказва въз основа на гореизложените фактически и правни основания.

2. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма за информация на всички заинтересовани.

3. Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на директора на дирекция "Природни ресурси и концесии" към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.

4. Заповедта не подлежи на обжалване по съдебен ред съгласно чл. 53, ал. 2 от ЗПБ.

АСЕН ВАСИЛЕВ

Министър на икономиката, енергетиката и туризма

отпечатай тази страница