Решение № 951 от 22.12.2020 г. за приемане на предложение от “Булгнайс“ ООД, за прекратяване по взаимно съгласие на договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – гнайсошисти, от находище “Воденицата-5“, община Ивайловград

отпечатай тази страница