РЕШЕНИЕ № 481 от 5 август 2019 година ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗЦЯЛО НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ПРЕДОСТАВЕНА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – БАЛАСТРА (ПЯСЪК И ЧАКЪЛ), ОТ НАХОДИЩЕ „ЛУДА ЯНА“, РАЗПОЛОЖЕНО В

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 481

от     5 август     2019 година

 

 

ЗА даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – баластра (пясък и чакъл), от находище "Луда Яна", разположено в землищата на с. Долно Левски, община Панагюрище, и с. Свобода, община Стрелча, област Пазарджик

 

На основание чл. 6, ал. 3 и чл. 25, ал. 2 от Закона за подземните богатства, Решение № 336 на Министерския съвет от 2008 г. (ДВ, бр. 51 от
2008 г.) и мотивиран доклад на министъра на енергетиката

 

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

 

 

1. Разрешава на "Елшица-99" ЕАД - гр. София, да прехвърли на "Гео-Марк инженеринг" ЕООД - гр. Етрополе, изцяло правата и задълженията по предоставената концесия за добив на подземни богатства - строителни материали – баластра (пясък и чакъл), от находище "Луда Яна", разположено в землищата на с. Долно Левски, община Панагюрище, и с. Свобода, община Стрелча, област Пазарджик, без да се изменят условията на предоставената концесия.

2. Оправомощава министъра на енергетиката да сключи със страните по т. 1 допълнително споразумение към концесионния договор за прехвърляне на правата и задълженията по предоставената концесия в едномесечен срок от уведомяването за това решение.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков

отпечатай тази страница