Регистър по член 16 на Наредба № Е-РД-04-06 от 28 септември 2016 г. за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници

Регистър по член 16 на Наредба № Е-РД-04-06 от 28 септември 2016 г. за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници (обн., ДВ, бр. 77 от 2016 г.):

Регистър за първи ценови период;

Регистър за втори ценови период;

Регистър за трети ценови период;

Регистър за четвърти ценови период;

Регистър за пети ценови период;

Регистър за шести ценови период;

Регистър за периода от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2021 г. 

Вж. също Образци на документи съгласно изискванията на Наредба № Е-РД-04-06 от 28 септември 2016 г. за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници.

отпечатай тази страница