Разрешение № 366 от 27.12.2013 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали в площ "Аполон", област Кърджали

РАЗРЕШЕНИЕ № 366 от 27.12.2013 г.

за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства в площ "Аполон", разположена в землищата на с. Големанци, с. Широка поляна и с. Зорница, община Хасково, област Хасково и с. Минзухар, община Черноочене и с. Бели пласт, община Кърджали, област Кърджали.

На основание на чл.53, ал.4, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т.1 на Закона за подземните богатства и протоколно решение № 16 от протокол № 50 от 11.12.2013 г. на Министерския съвет,

РАЗРЕШАВАМ:

На "Хай Мед Тех" ЕООД, гр. София титуляр на разрешението, дружество вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията под ЕИК 200490976, със седалище и адрес на управление – гр. София - 1504, ул. Тракия № 15, да извърши за своя сметка търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т.2 от Закона за подземните богатства в площ "Аполон", разположена в землищата на с. Големанци, с. Широка поляна и с. Зорница, община Хасково, област Хасково и с. Минзухар, община Черноочене и с. Бели пласт, община Кърджали, област Кърджали, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 2 (две) години.
  2. Размерът на площта е 11.61 (единадесет цяло и шестдесет и една стотни) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по търсене и проучване, както правата и задълженията на титуляра се определят в договора за търсене и проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по търсенето и проучването и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за търсене и проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник.
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляра.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката и енергетиката.

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ “Аполон"

Координатна система 1970 г.

No

X [m]

Y [m]

1

4565000

9415000

2

4565000

9420000

3

4561600

9420000

4

4561600

9418537

5

4563700

9418530

6

4563700

9416279

7

4562095

9416283

8

4562100

9415000

отпечатай тази страница