Разрешение № 364 от 18.12.2013 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали в площ "Каменливото кладенче", обл. Ямбол

РАЗРЕШЕНИЕ № 364 от 18.12.2013 г.

за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства в площ "Каменливото кладенче", разположена в землищата на с. Генерал Инзово, с. Драма, с. Дряново, с. Крумово, с. Маломир, общ. Тунджа и с. Трънково, общ. Елхово, обл. Ямбол.

На основание чл.49, ал.2, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 1, чл. 5, т.1 от Закона за подземните богатства и протоколно решение по т. 13 от Протокол № 49 от заседанието на Министерския съвет на 04 декември 2013 г.,

РАЗРЕШАВАМ:

На "Хай Мед Тех" ЕООД, гр. София - титуляр на разрешението, дружество вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията под ЕИК 200490976, със седалище и адрес на управление – гр. София, район Оборище, ул. Тракия № 15, да извърши за своя сметка търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства в площ "Каменливото кладенче", разположена в землищата на с. Генерал Инзово, с. Драма, с. Дряново, с. Крумово, с. Маломир, общ. Тунджа и с. Трънково, общ. Елхово, обл. Ямбол, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 3 (три) години.
  2. Размерът на площта е 14.3 (четиринадесет цяло и три десети) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейностите по търсене и проучване, както правата и задълженията на титуляря се определят в договора за търсене и проучване.
  5. Видовете и обемите на геоложките търсещо-проучвателни работи, както и добивът за технологични изпитания се определят в работната програма и договора за търсене и проучване, в съответствие с предложената в офертата търсещо-проучвателна работна програма.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляря.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката и енергетиката.

Приложение към т. 3.

Координатен регистър на граничните точки, определящи границите на площ "Каменливото кладенче"

Координатна система 1970 г.

No

X [m]

Y [m]

1

4615971

9501471

2

4612721

9509157

3

4611075

9507955

4

4614463

9501355

отпечатай тази страница