Разрешение № 360 от 11.12.2013 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали в площ "Кресна", област Благоевград

РАЗРЕШЕНИЕ № 360 от 11.12.2013 г.

за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т.2 от Закона за подземните богатства в площ "Кресна", разположена в землищата на гр. Кресна и с. Горна Брезница, община Кресна, област Благоевград.

На основание чл.53, ал.4, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т.1 на Закона за подземните богатства и Протоколно решение по т. 16 от Протокол № 48 от заседанието на Министерския съвет на 27 ноември 2013 г.,

РАЗРЕШАВАМ:

На "Форбс БГ" АД, гр. София - титуляр на разрешението, дружество вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията под ЕИК 201042851, със седалище и адрес на управление – гр. София, ул. Стефан Караджа, №7, вх. Б, ап.13 да извърши за своя сметка търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т.2 от Закона за подземните богатства в площ "Кресна", разположена в землищата на гр. Кресна и с. Горна Брезница, община Кресна, област Благоевград, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 2 (две) години.
  2. Размерът на площта е 4.00 (четири) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на геологопроучвателните работи, както и добивът за технологични изпитания се определят в работната програма и договора за проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката и енергетиката.

Приложение към т. 3.

Координатен регистър на граничните точки, определящи границите на площ "Кресна"

Координатна система 1970 г.

No

X [m]

Y [m]

1

4497310

8481855

2

4496550

8483460

3

4496321

8483570

4

4496135

8483238

5

4495494

8483570

6

4495283

8483367

7

4494920

8483483

8

4494660

8483212

9

4495555

8481065

отпечатай тази страница