Разрешение № 350 от 09.08.2013 г. за проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Ружица", област Плевен

РАЗРЕШЕНИЕ № 350 от 09.08.2013 г.

за проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства в площ "Ружица", разположена на територията на община Плевен, област Плевен.

На основание на чл.53, ал.4, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т.1 на Закона за подземните богатства и § 105, ал.2 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства и протоколно решение № 17 от протокол № 27 от 17.07.2013 г. на Министерския съвет,

РАЗРЕШАВАМ:

На "Енерджи 2012" ЕООД, гр. София титуляр на разрешението, дружество вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията под ЕИК 200579631, със седалище и адрес на управление – гр. София - 1421, бул. "Арсеналски" № 11, ет. 5, ап. 7, да извърши за своя сметка проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т.2 от Закона за подземните богатства в площ "Ружица", разположена в землищата на с. Бръшляница, с. Върбица, с. Коиловци, с. Мечка и с. Славяново, община Плевен, област Плевен, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 3 (три) години.
  2. Размерът на площта е 38.2 (тридесет и осем цяло и две десети) кв. км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността проучване, както правата и задълженията на титуляра се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник.
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляра.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката и енергетиката.

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Ружица"

Координатна система 1970 г.

No

X [m]

Y [m]

1

4725735

8620679

2

4725915

8624860

3

4726170

8624860

4

4726170

8625300

5

4725930

8625310

6

4725968

8626125

7

4726631

8626134

8

4726594

8630647

9

4728805

8630994

10

4731789

8629568

11

4731592

8625892

12

4727572

8624931

13

4728059

8623915

14

4727992

8621374

15

4728754

8621903

16

4729234

8622791

17

4731370

8622150

18

4731326

8621369

изключена площ

19

4727523

8623469

20

4727151

8623469

21

4727151

8623868

22

4727523

8623877

изключена площ

23

4727786

8626523

24

4727569

8627425

25

4728329

8627838

26

4728777

8626968

изключена площ

27

4729171

8628859

28

4729176

8629268

29

4729584

8629263

30

4729584

8628854

изключена площ

31

4729979

8629347

32

4729979

8629755

33

4730322

8629764

34

4730322

8629328

отпечатай тази страница