Разрешение №334 от 27.02.2013 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали в площ "Бояджик", област Ямбол

РАЗРЕШЕНИЕ №334 от 27.02.2013 г.

за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства в площ "Бояджик", разположена на територията на община Тунджа, област Ямбол.

На основание чл. 49, ал. 2, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 1, чл. 5, т. 1 от Закона за подземните богатства и протоколно решение по т. 12 от Протокол № 5 от заседанието на Министерския съвет на 06.02.2013 г.,

РАЗРЕШАВАМ:

На "Хай Мед Тех" ЕООД, гр. София - титуляр на разрешението, дружество вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията под ЕИК 200490976, със седалище и адрес на управление – гр. София 1407, район Лозенец, ул. "Горски пътник" № 45, офис 21, да извърши за своя сметка търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства в площ "Бояджик", разположена в землищата на с. Гълъбинци, с. Бояджик и с. Златари, община Тунджа, област Ямбол, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 3 (три) години.
  2. Размерът на площта е 6.11 (шест цяло и единадесет) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейностите по търсене и проучване, както правата и задълженията на титуляря се определят в договора за търсене и проучване.
  5. Видовете и обемите на геоложките търсещо-проучвателни работи, както и добивът за технологични изпитания се определят в работната програма и договора за търсене и проучване в съответствие с предложената с офертата търсещо-проучвателна програма.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник.
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляря.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

Приложение към т. 3.

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Бояджик"

Координатна система 1970 г.

No

X [m]

Y [m]

1

4630525

9484947

2

4629680

9486085

3

4629175

9486175

4

4629040

9486415

5

4629350

9486545

6

4628185

9488130

7

4627550

9488215

8

4626740

9491525

9

4626130

9491824

10

4626060

9491205

11

4626395

9491185

12

4626290

9490630

13

4626025

9490850

14

4625960

9490225

15

4626040

9489805

16

4626180

9489735

17

4626070

9489655

18

4626320

9488365

19

4627230

9488465

20

4627325

9488250

21

4626525

9487920

22

4626720

9487755

23

4626810

9487810

24

4626925

9487720

25

4626895

9487610

26

4627290

9487280

27

4627720

9488135

28

4628125

9488050

29

4627810

9487095

30

4628270

9487020

31

4628370

9487190

32

4628625

9487225

33

4629075

9486775

34

4628725

9485785

35

4629170

9485750

36

4629040

9485050

37

4629880

9484515

Изключена площ

38

4626980

9489120

39

4626960

9489245

40

4626850

9489240

41

4626845

9489115

отпечатай тази страница