Разрешение №317 от 13.12.2012 г. за проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали в площ "Дребошака", област Стара Загора

РАЗРЕШЕНИЕ №317 от 13.12.2012 г.

за проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т.2 от Закона за подземните богатства в площ "Дребошака", разположена на територията на община Чирпан, област Стара Загора.

На основание на чл. 5, т.1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 на Закона за подземните богатства и протоколно решение 13 от протокол № 44 от 21.11.2012 г. на Министерския съвет,

РАЗРЕШАВАМ:

На "Еко Концесия" ООД, гр. Хасково титуляр на разрешението, дружество вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията под ЕИК 201154334, със седалище и адрес на управление – гр. Хасково, ул. "Добруджа" № 10, вх. Б, ет. 2, ап. 23, да извърши за своя сметка проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т.2 от Закона за подземните богатства в площ "Дребошака", разположена на територията на община Чирпан, област Стара Загора, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 2 (две) години.
  2. Размерът на площта е 0.45 (нула цяло и четиридесет и пет) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността проучване, както правата и задълженията на титуляра се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник.
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляра.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

Приложение към т. 3.

Координатен регистър на граничните точки, определящи границите на площ "Дребошака"

Координатна система 1970 г.

X (m)

Y (m)

1

4599291

9419149

2

4599267

9420192

3

4598727

9419972

4

4598722

9419629

5

4599014

9419133

отпечатай тази страница