Информация за степента на изпълнение на "Националния план за инвестиции на Република България 2013 – 2020 г." през 2019 г.

С Решения С (2012) 4560 от 06.07.2012 г. и C (2013) 8455 от 04.12.2013 г. на Европейската комисия (ЕК), на България се разреши да ползва дерогация по член 10в, параграф 5 от Директива 2003/87/ЕО.

На основание изискванията на член 4, ал. 2, т. 18г и на член 75, ал. 1, т. 6 от Закона за енергетиката, министърът на енергетиката чрез специализираната администрация на Министерството на енергетиката организира изпълнението на НПИ, провежда текущ контрол върху изпълнението на НПИ и извършва оценяване на напредъка и съответствието на инвестициите с изискванията, формулирани в Директива 2003/87/ЕО и в Съобщение на ЕК 2011/С 99/03. Министърът на енергетиката представя на ЕК считано от 2014 г., ежегодно до 31 януари, обобщен доклад за изпълнението на НПИ, изготвен на базата на докладите на енергийните предприятия, за които възникват задължения, произтичащи от тяхното участие в този План. Компетентният орган от страна на ЕК, който се произнася по този доклад и утвърждава броя на безплатните квоти на въглероден диоксид за 2019 г. за операторите включени в плана, е Генерална дирекция "Действия по климата".

Лице за контакт:

Иван Палдъмов – държавен експерт в дирекция "СЕУКС"

i.paldamov@me.government.bg

 

Доклад за изпълнение на "Националния план за инвестиции на Република България 2013 – 2020 г." през 2019 г.

отпечатай тази страница