Бюджет 2015 г.

Бюджет на МЕ за 2015 г.

Бюджет на МЕ за 2015 г. по програми

Бюджет на МЕ за 2015 г. в програмен формат

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МЕ към 31.01.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от Националния фонд на МЕ към 31.01.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МЕ към 31.01.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Ме към 28.02.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от Националния фонд на МЕ към 28.02.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МЕ към 28.02.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МЕ към 28.02.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МЕ към 31.03.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от Националния фонд на МЕ към 31.03.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МЕ към 31.03.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МЕ към 31.03.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на дредствата по други международни програми на МЕ към 31.03.2015 г.

Отчет за касовото изпълнение на Бюджета на МЕ към 31.03.2015 г. (В3)

Отчет за касовото изпълнение на средствата от Европейския съюз, администрирани от Националния фонд (КСФ) на МЕ към 31.03.2015 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметки за чужди средства на МЕ към 31.03.2015 г.

Отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз (ДЕС) на МЕ към 31.03.2015 г.

Отчет за касовото изпълнение на средствата по други международни програми (ДМП) на МЕ към 31.03.2015 г.

Обяснителна записка към отчета за касовото изпълнение на бюджета (В3) на МЕ към 31.03.2015 г.

Баланс на МЕ към 31.03.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МЕ към 30.04.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от Националния фонд на МЕ към 30.04.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МЕ към 30.04.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МЕ към 30.04.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение по другимеждународни програми на МЕ към 30.04.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МЕ към 31.05.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от Националния фонд на МЕ към 31.05.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МЕ към 31.05.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МЕ към 31.05.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение по други международни програми на МЕ към 31.05.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МЕ към 30.06.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметки за чужди средства на МЕ към 30.06.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от Националния фонд на МЕ към 30.06.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МЕ към 30.06.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение по други международни програми на МЕ към 30.06.2015 г.

Ежемесечен отчет на държавните инвестиционни заеми (ДИЗ) на МЕ към 30.06.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджента на МЕ към 31.07.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметки за чужди средства на МЕ към 31.07.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от Националния фонд на МЕ към 31.07.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МЕ към 31.07.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение по други международни програми на МЕ към 31.07.2015 г.

Ежемесечен отчет на държавните инвестиционни заеми (ДИЗ) на МЕ към 31.07.2015 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на МЕ към 30.06.2015 г. (В3)

Отчет за касовото изпълнение на сметки за чужди средства на МЕ към 30.06.2015 г.

Отчет за касовото изпълнение на средствата от Европейския съюз, администрирани от Националния фонд (КСФ) на МЕ към 30.06.2015 г.

Отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз (ДЕС) на МЕ към 30.06.2015 г.

Отчет за касовото изпълнение на средствата по други международни програми (ДМП) на МЕ към 30.06.2015 г.

Обяснителна записка към отчета за касово изпълнение на бюджет на МЕ (В3) към 30.06.2015 г.

Баланс на МЕ към 30.06.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МЕ към 31.08.2015 г.

Ежемесечен отчет за касото изпълнение на операциите и наличностите по сметки за чужди средства на МЕ към 31.08.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от Националния фонд на МЕ към 31.08.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МЕ към 31.08.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други международни програми на МЕ към 31.08.2015 г.

Ежемесечен отчет на държавните инвестиционни заеми (ДИЗ) на МЕ към 31.08.2015 г.

Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на МЕ към 30.06.2015 г.

Резюме на отчет на бюджет в програмен формат на МЕ през първото полугодие на 2015 г.

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по програми на МЕ към 30.06.2015 г.

Отчет на разходите по програми на МЕ към 30.06.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МЕ към 30.09.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметки за чужди средства на МЕ към 30.09.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от Националния фонд на МЕ към 30.09.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МЕ към 30.09.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други международни програми на МЕ към 30.09.2015 г.

Ежемесечен отчет на държавните инвестиционни заеми (ДИЗ) на МЕ към 30.09.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МЕ към 31.10.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметки за чужди средства на МЕ към 31.10.2015 г.

Ежемесечен отчет на държавните инвестиционни заеми (ДИЗ) на МЕ към 31.10.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от Националния фонд на МЕ към 31.10.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МЕ към 31.10.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други международни програми на МЕ към 31.10.2015 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета (В3) на МЕ към 30.09.2015 г.

Отчет за касовото изпълнение на средства, администрирани от Националния фонд (КСФ) на МЕ към 30.09.2015 г.

Отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз (ДЕС) на МЕ към 30.09.2015 г.

Отчет за касовото изпълнение на други международни програми (ДМП) на МЕ към 30.09.2015 г.

Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметки за чужди средства (код 33) на МЕ към 30.09.2015 г.

Обяснителна записка към отчета за касовото изпълнение на бюджета (В3) на МЕ към 30.09.2015 г.

Баланс на МЕ към 30.09.2015 г.

отпечатай тази страница