Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Становище по екологична оценка № 3-2/2023 г., за изменение и допълнение на програма „Развитие на регионите 2021-2027 г.“, включващо нови приоритети, разработени чрез Териториалните планове за справедлив преход

На основание чл. 27, ал. 1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, МЕ публикува Становище по екологична оценка № 3-2/2023 г., за изменение и допълнение на програма "Развитие на регионите 2021-2027 г.", включващо нови приоритети, разработени чрез Териториалните планове за справедлив преход на Република България за регионите от ниво NUTS3 - Стара Загора (и прилежащите общини) Кюстендил и Перник.

Становище по екологична оценка № 3-2/2023 г.

 

Доклади на „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и Световната банка във връзка с териториалните планове за справедлив преход

Настоящите доклади са продукти от проекти за техническа помощ, изпълнявани в периода 2020 г. – 2022 г. от "ПрайсуотърхаусКупърс България" ЕООД и Международната банка за възстановяване и развитие (Световната банка). Те съдържат информация, анализи и резултати от обсъждания с широк кръг заинтересовани страни, които имат за цел да послужат при разработването на териториалните планове за справедлив преход. Представените в докладите анализи не отразяват и не представляват официална позиция на Министерство на енергетиката, нито ангажименти или договорености с Европейската комисия.

На 18 ноември 2020 г. между Европейската комисия и "ПрайсуотърхаусКупърс България" ЕООД беше подписан договор за консултантски услуги "Техническа помощ за подготовка на териториални планове за справедлив преход в България". Проектът е финансиран от Генерална дирекция "Реформи" на Европейската комисия и обхваща подготовката на териториални планове за справедлив преход за три области (Стара Загора, Кюстендил и Перник), както и оценка на допълнителни територии, в т.ч. областите Хасково, Сливен и Ямбол.

Може да намерите докладите, разработени в рамките на проекта за техническа помощ тук.

На 30 септември 2020 г. беше подписано Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на енергетиката и Международната банка за възстановяване и развитие (Световната банка) за техническа помощ при подготовката на териториални планове за справедлив преход в осем енергийно интензивни региона - Хасково, Сливен, Ямбол, Варна, Бургас, Ловеч, Габрово и Търговище. Законът за ратифициране на Споразумението беше прието от Народното събрание на 9 декември 2020 г., като същото е в сила от 5 февруари 2021 г. Средствата за възнаграждение на консултанта бяха осигурени от Оперативна програма "Добро управление".

Може да намерите докладите, разработени в рамките на проекта за техническа помощ тук.

отпечатай тази страница