Продажба на недвижим имот собственост на "Българска нефтена компания" ЕООД (л)

Дата на обявяване: 02.11.2018

Ликвидаторът на "Българска нефтена компания" ЕООД (л), София, на основание чл. 268, ал. 1 от Търговския закон, Протокол № Е-РД-21-33/23.10.2018г. на Министъра на енергетиката, във връзка с чл.15 "е" от ПРУПДТДДУК, с Решение № РД 09-01/24.10.2018г. обявява търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, собственост на Дружеството, находящ се в землището на гр. Плевен, парк Кайлъка, м. Бобевата воденица, представляващ ПИ с площ 5419кв.м., ведно с построените в него сгради:

1. Монолитна стоманобетонна сграда на 1 етаж, предназначена за Складова база, със застроена площ  32 кв.м.,

2. Монолитна стоманобетонна сграда на 1 етаж, предназначена за обществено хранене, със застроена площ 425кв.м.;

3. Монолитна стоманобетонна сграда на 1 етаж, предназначена за обществено хранене, със застроена площ 256кв.м.;

4. Монолитна стоманобетонна сграда на 1 етаж, предназначена за обществено хранене, със застроена площ 568кв.м.;

5. Монолитна стоманобетонна сграда на 1 етаж, предназначена за енергопроизводство, със застроена площ 955кв.м.,

Търгът за недвижимия имот да се проведе на 20.11.2018г. от 14.00 часа, в сградата на Министерство на   енергетиката - София, ул. Триадица № 8, стая 515 в открито заседание.

Началната тръжна цена на недвижимия имот е в размер на 359 000лв.

Повторен търг при същите условия ще се проведе на 12.12.2018г. от 14.00 часа на същия адрес.

 

Размерът на депозита за участие в търга и банковата сметка на Дружеството са посочени в тръжната документация. Депозита се внася в български лева и трябва да постъпи по банковата сметка на Дружеството до 16.00 часа на деня, предхождащ  деня на провеждане на търга.

Тръжна документация за обособения обект може да се закупи  на адрес: София, ул. "Граф Игнатиев" № 44 "А", партер, всеки работен ден от 9.00 до 15.00 часа, след публикуване на обявата  до деня преди датата на провеждане на търга Цената на тръжната документация е в размер на 50 лв., внесена  по банковата сметка на Дружеството.

Оглед на недвижимият имот се извършва всеки работен ден от 9.00 до 15.00 часа до деня преди провеждане на търга, след представяне на документ за закупена тръжна документация. Краен срок за подаване на предложенията за участие в търга - 12.00 часа в деня на провеждане на търга на адрес: София,  ул. "Граф Игнатиев" № 44 "A", партер.

 

За допълнителна информация: тел. 02/987-72-71