Продажба на материални активи собственост на Мина "Маришки басейн" ЕООД (л), гр. Димитровград

Дата на обявяване: 13.08.2018

Красимир Янев - Ликвидатор на Мина "Маришки басейн" ЕООД (л), гр. Димитровград, на основание чл. 268, ал. 1 от Търговския закон, Заповед № РД-14/665 от 02.12.2002 г. на министъра на енергетиката и енергийните ресурси, във връзка с чл. 15 "е" от ПРУПДТДДУК, с Решение № 01/21.05.2018г.  обявява търг с тайно наддаване за продажба на материални активи, собственост на Дружеството, а именно:

А/ Обособен обект № 1: "Административна сграда- Западно крило", находяща се в град Димитровград, п.к.6400,  улица "Бригадирска" № 1 с идентификатор № 21052.1006.91.1, на 3 етажа с РЗП - 1311,96 м2, масивна конструкция, построено през 1943 година , позволяваща преобразуването и в производствени цехове, складове и офиси, съгласно списък - Приложение № 6 на тръжната документация, което да бъде обявено на табло в деловодството на дружеството и публикувано на електронната страница на МЕ на адрес www.me.government.bg ;

Б/ Обособен обект № 2: "Административна сграда- Южно тяло", находяща се в град Димитровград, п.к.6400,  улица "Бригадирска" № 1 с идентификатор    № 21052.1006.91.3 , на 3 етажа с РЗП - 1095,21 м2, масивна конструкция, построено през 1943 година , позволяваща преобразуването и в производствени цехове, складове и офиси, съгласно списък - Приложение № 6 на тръжната документация, което да бъде обявено на табло в деловодството на дружеството и публикувано на електронната страница на МЕ на адрес www.me.government.bg ;

В/ Обособен обект № 3: "Административна сграда- Високо тяло", находяща се в град Димитровград, п.к.6400,  улица "Бригадирска" № 1идентификатор № 21052.1006.91.1,  на 4 етажа с РЗП – 657,52 м2, масивна конструкция, построено през 1943 година , позволяваща преобразуването и в производствени цехове, складове и офиси, съгласно списък - Приложение № 6 на тръжната документация, което да бъде обявено на табло в деловодството на дружеството и публикувано на електронната страница на МЕ на адрес www.me.government.bg ;

Г/ Обособен обект № 4: "Апартамент", представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 21052.1015.54.10.53, находящ се в град Димитровград , бул. "Г.С.Раковски" № 3-А , ет.10, ап.29 , със застроена площ 68,47кв.м. , построен през 2003г. ,  посочен в списък - Приложение № 6 на тръжната документация, което да бъде обявено на табло в деловодството на дружеството и публикувано на електронната страница на МЕ на адрес www.me.government.bg ;

Д/ Обособен обект № 5 : Помещение за ел.табло , находящо се в гр.Димитровград , ул."Цар Симеон"8-Б-1,инв.№5041 -  помещението представлява обособена част от масивна пететажна сграда и е със ЗП – 22,52кв.м., посочено в списък - Приложение № 6 на тръжната документация, което да бъде обявено на табло в деловодството на дружеството и публикувано на електронната страница на МЕ на адрес www.me.government.bg ;

Е/ 28 /двадесет и осем/ броя Обособени обекти, представляващи поземлени имоти, находящи се в землищата на с. Бряст, с. Радиево, с.Гита , с.Рупките , гр. Меричлери и гр. Димитровград , съгласно списък - Приложение № 7 на тръжната документация, което да бъде – обявено на табло в деловодството на дружеството и публикувано на електронната страница на МЕ на адрес www.me.government.bg.

Ж/ Отпадъчен продукт /пляка/, добит от производствената дейност на рудниците, собственост на Мина "Маришки басейн" ЕООД (л.) гр. Димитровград, съгласно списък - Приложение № 9 на тръжната документация, което да бъде обявено на табло в деловодството на дружеството и публикувано на електронната страница на МЕ на адрес www.me.government.bg

Търгът ще се проведе на 27.08.2018 г. от 1000 часа,  в сградата на Министерство на енергетиката - гр. София, ул. "Триадица" № 8, стая 515.

Повторен търг при същите условия ще се проведе на 31.08.2018 г. от 1000 часа на същия адрес.

Трети търг при същите условия ще се проведе на 05.09.2018 г. от 1000 часа на същия адрес.

Четвърти търг при същите условия ще се проведе на 21.09.2018 г. от 1000 часа на същия адрес.

Пети търг при същите условия ще се проведе на 05.10.2018г от 1000 часа на същия адрес.

Шести търг при същите условия ще се проведе на 19.10.2018г от 1000 часа на същия адрес.

Размерът на депозита за участие за всеки обособен обект и банковата сметка на Дружеството са посочени в тръжната документация. Депозита се внася в български лева и трябва да постъпи по банковата сметка на Дружеството до 16.00 часа на деня, предхождащ  деня на провеждане на търга.

При участие в обявената тръжна процедура за продажба на недвижими имоти и отпадъчен продукт (пляка), описани по б. "А", "Б", "В" , "Г" ,  "Д" , "Е" , "Ж", "З" и "И"   от предмета на търга, цената на тръжната документация е в размер на 50 лв. (петдесет) лева, платима по банкова сметка на Мина "Маришки Басейн" ЕООД - в ликвидация, посочена в тръжната документация.

Оглед на активите се извършва всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа до деня преди провеждане на търга, след представяне на документ за закупена тръжна документация.

Краен срок за подаване на предложенията за участие в търга - 16.00 часа на деня, предхождащ деня на провеждане търга на адрес: гр. Димитровград,  ул. "Бригадирска" № 1.

За допълнителна информация: тел. 0884 79 94 24

 

Приложение №6

Приложение №7

Приложение №9