Продажба на материални активи собственост на Мина "Маришки басейн" ЕООД (л), гр. Димитровград

Дата на обявяване: 04.12.2017

 

Кирчо Кирев - Ликвидатор на Мина "Маришки басейн" ЕООД (л), гр. Димитровград, на основание чл. 268, ал. 1 от Търговския закон, Заповед № РД-14/665 от 02.12.2002 г. на министъра на енергетиката и енергийните ресурси, във връзка с чл. 15 „е” от ПРУПДТДДУК, с Решение № 02/20.11.2017г.  обявява търг с тайно наддаване за продажба на материални активи, собственост на Дружеството, а именно:
А/ Обособен обект № 1: "Административна сграда- Западно крило", находяща се в град Димитровград, п.к.6400,  улица "Бригадирска" № 1 с идентификатор № 21052.1006.91.1, на 3 етажа с РЗП - 1311,96 м2, масивна конструкция, построено през 1943 година , позволяваща преобразуването и в производствени цехове, складове и офиси, съгласно списък - Приложение № 6 на тръжната документация, което да бъде обявено на табло в деловодството на дружеството;
Б/ Обособен обект № 2: "Административна сграда- Южно тяло", находяща се в град Димитровград, п.к.6400,  улица "Бригадирска" № 1 с идентификатор    № 21052.1006.91.3 , на 3 етажа с РЗП - 1095,21 м2, масивна конструкция, построено през 1943 година , позволяваща преобразуването и в производствени цехове, складове и офиси, съгласно списък - Приложение № 6 на тръжната документация, което да бъде обявено на табло в деловодството на дружеството;
В/ Обособен обект № 3: "Административна сграда- Високо тяло", находяща се в град Димитровград, п.к.6400,  улица "Бригадирска" № 1идентификатор № 21052.1006.91.1,  на 4 етажа с РЗП – 657,52 м2, масивна конструкция, построено през 1943 година , позволяваща преобразуването и в производствени цехове, складове и офиси, съгласно списък - Приложение № 6 на тръжната документация, което да бъде обявено на табло в деловодството на дружеството;
Г/ Обособен обект № 4: "Апартамент", представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 21052.1015.54.10.53, находящ се в град Димитровград , бул. "Г.С.Раковски" № 3-А , ет.10, ап.29 , със застроена площ 68,47кв.м. , построен през 2003г. ,  посочен в списък - Приложение № 6 на тръжната документация, което да бъде обявено на табло в деловодството на дружеството;
Д/ Обособен обект № 5: "Апартамент", представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 21052.1015.303.10.61, находящ се в град Димитровград , ул. "Лайпциг" № 1 , бл.1 , вхГ, ет.5, ап.19 , със застроена площ 58,95кв.м. , построен през 1956г. ,  посочен в списък - Приложение № 6 на тръжната документация, което да бъде обявено на табло в деловодството на дружеството;
Е/ Обособен обект № 6 : Помещение за ел.табло , находящо се в гр.Димитровград , ул. "Цар Симеон"8-Б-1,инв.№5041 -  помещението представлява обособена част от масивна пететажна сграда и е със ЗП – 22,52кв.м., посочено в списък - Приложение № 6 на тръжната документация, което да бъде обявено на табло в деловодството на дружеството;
Ж/ 47 /четиридесет и седем/ броя Обособени обекти, представляващи поземлени имоти, находящи се в землищата на с. Бряст, с.Странско , с.Здравец , с.Бял извор , с. Радиево, с.Гита , с.Рупките , гр. Меричрери и гр. Димитровград , съгласно списък - Приложение № 7 на тръжната документация, което да бъде – обявено на табло в деловодството на дружеството;
З/ Лек автомобил , марка Ситроен , модел Ксантия , обем на двигателя 1761 куб.см. , рег.номер  Х 1717 АВ, собственост на Мина "Маришки басейн" ЕООД - в ликвидация, съгласно списък - Приложение № 8 на тръжната документация, което да бъде обявено на табло в деловодството на дружеството;
И/ Отпадъчен продукт /пляка/, добит от производствената дейност на рудниците, собственост на Мина "Маришки басейн" ЕООД (л.) гр. Димитровград, съгласно списък - Приложение № 9 на тръжната документация, което да бъде обявено на табло в деловодството на дружеството;

Търгът ще се проведе на 22.12.2017 г. от 10.00 часа,  в сградата на Министерството на енергетиката - гр. София, ул. "Триадица" № 8, стая 515.

Повторен търг при същите условия ще се проведе на 12.01.2018 г. от 10.00 часа на същия адрес.
Трети търг при същите условия ще се проведе на 26.01.2018 г. от 10.00 часа на същия адрес.
Четвърти търг при същите условия ще се проведе на 09.02.2018 г. от 10.00 часа на същия адрес.
Пети търг при същите условия ще се проведе на 23.02.2018 г. от 10.00 часа на същия адрес.


Размерът на депозита за участие за всеки обособен обект и банковата сметка на Дружеството са посочени в тръжната документация. Депозитът се внася в български лева и трябва да постъпи по банковата сметка на Дружеството до 16.00 часа на деня, предхождащ  деня на провеждане на търга.
При участие в обявената тръжна процедура за продажба на недвижими имоти и отпадъчен продукт (пляка), описани по б. "А", "Б", "В" , "Г" ,  "Д" , "Е" , "Ж" и "И" от предмета на търга, цената на тръжната документация е в размер на 50 лв. (петдесет) лева, платима по банкова сметка на Мина "Маришки Басейн" ЕООД - в ликвидация, посочена в тръжната документация. При участие само и единствено в обявената тръжна процедура за продажба на лек автомобил Ситроен Ксантия  по б. "З" от предмета на търга , цена за закупуване на тръжна документация не се изисква.
Оглед на активите се извършва всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа до деня преди провеждане на търга, след представяне на документ за закупена тръжна документация.
Краен срок за подаване на предложенията за участие в търга - 16.00 часа на деня, предхождащ деня на провеждане търга на адрес: гр. Димитровград,  ул. "Бригадирска" № 1.

За допълнителна информация: тел. 0988 35 44 88

 

Приложение №6

Приложение №7

Приложение №8

Приложение №9