Изпълнение на услуга с предмет: "Изготвяне на рецензия на "Окончателен геоложки доклад за находище "Спасово" с изчислени запаси и перспективни ресурси към 20.02.2014 г."

Дата на обявяване: 08.10.2014
Краен срок за получаване на документи: 10.10.2014

Уважаеми дами и господа,

Министерство на икономиката и енергетиката отправя покана към всички заинтересовани лица за изпълнение на услугата: "Изготвяне на рецензия на "Окончателен геоложки доклад за находище "Спасово" с изчислени запаси и перспективни ресурси към 20.02.2014 г."

Покана за участие

Приложения:

  1. Образец на оферта - Приложение №1;
  2. Техническо задание - Приложение №2;
  3. Образец на ценово предложение - Приложение №3;
  4. Проект на договор - Приложение №4