Изпълнение на услуга:"Изготвяне на рецензия на "Доклад за резултатите от извършените геологопроучвателни работи на метални полезни изкопаеми в находище "Прохорово", попадащо на територията на област Ямбол и област Сливен, с изчисление на запаси към 30.05.

Дата на обявяване: 07.10.2014
Крайна дата за подаване на документи: 10.10.2014

Уважаеми дами и господа,

Министерство на икономиката и енергетиката отправя покана към всички заинтересовани лица за изпълнение на услугата: "Изготвяне на рецензия на „Доклад за резултатите от извършените геологопроучвателни работи на метални полезни изкопаеми в находище "Прохорово", попадащо на територията на област Ямбол и област Сливен, с изчисление на запаси към 30.05.2014 г."

Покана за участие

Приложения:

  1. Образец на оферта - Приложение № 1;
  2. Техническо задание - Приложение № 2;
  3. Образец на ценово предложение - Приложение № 3;
  4. Проект на договор - Приложение № 4.