Изготвяне на анализ на правното състояние и оценка на активите и пасивите на „Проектна компания нефтопровод Бургас - Александруполис БГ“ ЕАД (л), гр. София

Дата на обявяване: 18.12.2020
Краен срок за получаване на документи: 22.01.2021
Крайна дата за подаване на документи: 22.01.2021

Възложител: "Проектна компания нефтопровод Бургас - Александруполис БГ" ЕАД (л), гр. София, ул. "Триадица" № 8, ЕИК 175329733.

Предмет: "Проектна компания нефтопровод Бургас - Александруполис БГ" ЕАД (л), гр. София обявява покана за набиране на оферти за изготвяне на анализ на правното състояние и оценка на активите и пасивите на дружеството.

Извършването на анализа на правното състояние и оценка на активите и пасивите на дружеството следва да бъде съобразено с изискванията на стандартите за бизнес оценяване на Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки ( Обн., ДВ, бр. 57 от 2002 г., посл. изм., ДВ, бр. 37 от 2020 г.)

Срок за подаване на оферти: Оферти с ценови предложения могат да подават правоспособни юристи и/или обединения от юристи и независими оценители в срок до 22 януари 2021 г. Офертите се подават от кандидатите лично или по пощата в запечатан плик на адреса на Министерството на енергетиката: гр. София 1000, ул. "Триадица" № 8. Към офертите се прилагат заверени от кандидатите копия на валиден сертификат за правоспособност на независим оценител и на диплом за завършено висше образование специалност "Право". Кандидатите следва да посочат в своите оферти крайната предложена цена за изпълнение на съответната поръчка, с включен ДДС.

Класиране на подадените оферти: Подадените в срок оферти ще бъдат разгледани и класирани в срок до 5 февруари 2021 г. Класирането ще бъде извършено по критерия "най-ниска предложена цена".

Срок за изпълнение на възложената услуга: Анализа на правното състояние и оценка на активите и пасивите на "Проектна компания нефтопровод Бургас - Александруполис БГ" ЕАД (л), гр. София следва да бъде представен на възложителя в срок до 20 февруари 2021 г.

Запитвания, свързани с предмета на възлаганата услуга, заинтересованите лица могат да отправят на тел: 0886711014, лице за контакт Александър Гаргов или тел: 0885774555 – Димитринка Авджийска или на електронния адрес на Министерството на енергетиката: e-energy@me.government.bg.