Подбор на двама външни членове на одитния комитет на Министерството на енергетиката

Дирекция: Вътрешен одит
Дати за подаване на документи: 13.09.2022 - 23.09.2022

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ДВАМА ВЪНШНИ ЧЛЕНОВЕ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА /МЕ/, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВА И ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИТЕ КОМИТЕТИ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР И ЗАПОВЕД № E-РД-16-522 от 13.09.2022 г. ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ДВАМА ВЪНШНИ ЧЛЕНОВЕ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

1. Изискванията към кандидатите предвидени в чл. 18, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор са:
- образование: висше, минимална образователно-квалификационна степен „магистър”;
- опит: най-малко пет години стаж в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит;
- да не участват в друг одитен комитет.

2. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в процедурата за подбор са:
- писмено заявление по образец съгласно приложение № 1 към чл. 6 от Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор, към което се прилагат следните документи:
- копия от документи, доказващи придобита образователно-квалификационна степен "магистър";
- копия от документи, удостоверяващи наличието на професионален опит по чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;
- други документи, удостоверяващи допълнителна квалификация и придобити сертификати в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит – по преценка на кандидата.

3. Място и срок за подаване на документи:
Документите се подават в деловодството на Министерството на енергетиката на адрес: гр. София 1000, ул. „Триадица“ № 8 в запечатан плик с надпис „Кандидатура за участие в процедурата за подбор за външни членове на Одитния комитет на Министерството на енергетиката“, всеки работен ден от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа.
Документите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице в 10-дневен срок от публикуването на обявлението на интернет страницата на Министерството на енергетиката (датата на публикуване се брои в посочения срок).

4. Подборът ще се проведе въз основа на:
- преглед на представените от кандидатите документи;
- интервю с допуснатите по документи кандидати, на което те излагат своето виждане за работата на одитния комитет (до кандидатите, които са допуснати до интервю, на посочения от тях адрес, ще бъде изпратена покана за явяване на интервю, в която ще бъдат посочени датата, място и часът в който кандидатът следва да се яви на интервю).

5. Списъците на допуснатите кандидати и всички документи във връзка с процедурата за подбор ще се обявяват на интернет страницата на министерството: секция „Кариери“/„Обяви за конкурси“, както и на общодостъпно място в сградата на Министерството на адрес - гр. София, ул. „Триадица” № 8.

 

отпечатай тази страница