"Главен инспектор" в отдел "Контрол", дирекция "Природни ресурси, концесии и контрол"

Дирекция: Природни ресурси, концесии и контрол
Дати за подаване на документи: 16.02.2021 - 01.03.2021

Министерство на енергетиката, на адрес: гр. София, ул. "Триадица" № 8, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № Е-РД-16-97/16.02.2021 г. на министъра на енергетиката


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

1. Длъжност, административна структура: 1 щатна бройка за длъжността "главен инспектор" в отдел "Контрол", дирекция "Природни ресурси, концесии и контрол".
2. Описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
Осъществява процесуално представителство по съдебни дела, свързани с дейността на отдел "Контрол", след надлежно упълномощаване от министъра на енергетиката. Съставя актове за констатирани нарушения на Закона за подземните богатства (ЗПБ) след надлежно упълномощаване от министъра на енергетиката. Изготвя проекти на нормативни и други актове в областта на подземните богатства и концесиите, писма и становища за съгласуването на проекти на нормативни актове. Изготвя становища и предложения до отдел „Концесии и разрешения” за подготовката на необходимите документи за изменения и допълнения на сключените договори за концесии за добив или разрешения за търсене и проучване, в това число за продължаване на срокове по предоставени концесии или разрешения, за прехвърляне на права и задължения по предоставени концесии или разрешения, както и за прекратяване на предоставени концесии или разрешения и др. Изготвя проекти на документи, доклади, актове, договори и др., произтичащи от функциите на отдела и дирекцията - годишните доклади за извършен текущ контрол по предоставени концесии и сключени концесионни договори, проекти на договори за откриване на доверителни сметки за внасяне от концесионерите на средства за изпълнение на дейностите по закриване на минни обекти, възстановяване на околната среда и рекултивация на нарушените от дейностите по концесията терени и др. Подготвя самостоятелно или в екип отговори на актуални въпроси, искания за информация от държавните органи и организации, дружества, граждани, в рамките на дадените му компетентности в т.ч. покани за доброволно изпълнение и писма до концесионерите за изпълнение от тях на приетите от комисиите за контрол решения. Участва в осъществяването на контрола по цялостното изпълнение от титулярите на разрешения на договорите за търсене и проучване и на проучване на подземни богатства, чрез планирани проверки по график и извънредни проверки, като подготвя констативни протоколи, доклади, отчети и др., свързани с контролната дейност. Участва в осъществяването на контрола по цялостното изпълнение от концесионерите на концесионните договори за добив на подземни богатства, чрез планирани проверки по график и извънредни проверки, като подготвя констативни протоколи, доклади, отчети и др., свързани с контролната дейност. Участва в осъществяването на контрола по спазването от титулярите на разрешение и от концесионерите на одобрените планове за управление на минни отпадъци и на издадените разрешителни по управление на минните отпадъци и свързаните с това ежегодни отчети, като подготвя констативни протоколи, доклади, отчети и др. документи, свързани с контролната дейност.
3. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
- образование: висше;
- област на висше образование: Социални, стопански и правни науки, професионално направление "Право" с придобита юридическа правоспособност.
- минимална образователно-квалификационна степен: магистър;
- професионален опит: 4 години или III младши ранг.
4. Допълнителни умения и квалификации:
- компютърни познания – Word, Excel, PowerPoint;
- ползване на чужд език.
5. Брой работни места, за които е обявен конкурса: 1.
6. Размер на основната месечна заплата за заемане на длъжността: от 1500 лева.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
7. Начин на провеждане на конкурса:
- решаване на тест;
- интервю.
8. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:
- писмено заявление за участие в конкурс /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл)/;
- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
- копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (професионален опит се доказва с официални документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж и извършване на дейност в чужбина);
- копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител, ако има такъв.
9. Място и срок за подаване на документите:
документите следва да бъдат представени лично от кандидата или чрез пълномощник всеки работен ден от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа в деловодството на Министерството на енергетиката на адрес: гр. София, ул. "Триадица" № 8, в срок от 14 дни от публикуването на обявлението (датата на публикуване се брои в посочения срок), телефон за контакти: 02/9263117.
Документите може да се подават и по електронен път на имейл e-energy@me.government.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.
10. Списъците и всички други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на Министерството на енергетиката.

отпечатай тази страница