"главен експерт" в отдел "Управление на проекти в енергетиката", дирекция "Енергийни проекти и международно сътрудничество"

Дирекция: Енергийни проекти и международно сътрудничество
Дати за подаване на документи: 08.09.2021 - 21.09.2021

Министерство на енергетиката, на адрес: гр. София, ул. "Триадица" № 8, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № Е-РД-16-593/08.09.2021 г. на министъра на енергетиката

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

1. Длъжност, административна структура: 1 щатна бройка за длъжността "главен експерт" в отдел "Управление на проекти в енергетиката", дирекция "Енергийни проекти и международно сътрудничество".
2. Описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
Съдейства за координирането, програмирането и осъществяването на мониторинг и оценка на напредъка при изпълнението на големи проекти в областта на енергетиката, свързани със сигурността на енергоснабдяването, включително финансираните от международни финансови институции и международни фондове; Оказва институционална подкрепа за реализиране на проектите от общ интерес при изпълнението на Регламент (ЕС) № 347/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура и за отмяна на Решение № 1364/2006/ЕО, както и за изменение на Регламенти (ЕО) № 713/2009, (ЕО) № 714/2009 и (ЕО) № 715/2009; Подпомага поддържането и актуализирането на информация за програми и големи проекти в сектор "Енергетика", свързани със сигурността на енергоснабдяването; Съдейства за осъществяването на мониторинг на изпълнението на ангажиментите към международните финансови институции по отношение на големите инвестиционни проекти в енергетиката, подпомага подготвянето на информация за постигнатия напредък и координирането и разработването на позицията на министъра във взаимоотношенията му с международни финансови институции; Подпомага осъществяването на информационен обмен с национални и международни институции по отношение на проекти в енергетиката, свързани със сигурността на енергоснабдяването; Съдейства при оказването на методическа подкрепа на енергийните дружества при разработване на инвестиционни предложения и при управление и развитие на инвестиционни проекти; Подпомага процеса по нотифициране пред ЕК на допустими държавни помощи в енергийния сектор; Подпомага ръководителя на Екипа за изпълнение на функциите на Програмен оператор по Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност" на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. за цялостната организация и всекидневната работа на Програмния оператор.
3. Минимални изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията:
- минимална образователно-квалификационна степен: бакалавър;
- професионален опит: 4 години или III младши ранг.
4. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
5. Допълнителни умения и квалификации съгласно длъжностната характеристика, носещи предимство на кандидатите:
- област на висше образование: технически науки; социални, стопански и правни науки с професионално направление "икономика" или "право";
- препоръчително владеене/ползване на един западен език.
6. Брой работни места, за които е обявен конкурса: 1.
7. Размер на основната месечна заплата за заемане на длъжността: от 1700 лева.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
8. Начин на провеждане на конкурса:
- решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност;
- интервю.
9. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:
- писмено заявление за участие в конкурс /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл)/;
- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
- копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (професионален опит се доказва с официални документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж и извършване на дейност в чужбина);
- копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител, ако има такъв.
10. Място и срок за подаване на документите:
документите следва да бъдат представени лично от кандидата или чрез пълномощник всеки работен ден от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа в деловодството на Министерството на енергетиката на адрес: гр. София, ул. "Триадица" № 8, в срок от 14 дни от публикуването на обявлението (датата на публикуване се брои в посочения срок), телефон за контакти: 02/9263117.
Документите може да се подават и по електронен път чрез посочената в обявлението електронна поща e-energy@me.government.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.
11. Списъците и всички други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на Министерство на енергетиката – www.me.government.bg. Списъците са публични до приключване на конкурсната процедура.

отпечатай тази страница