РЕШЕНИЕ № 972/14.11.2016 г. за приемане на отправено от концесионера предложение за изменение на Концесионен договор за добив на въглища от находище "Боров дол", сключен на 06.12.2005 г. между Министерския съвет на Република България и "Карбон инвест" ООД

РЕШЕНИЕ № 972/14.11.2016 г.

за приемане на отправено от концесионера предложение за изменение на Концесионен договор за добив на въглища от находище "Боров дол", сключен на 06.12.2005 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на икономиката и енергетиката, и "Карбон инвест" ООД, изменен с Анекс № 1/29.11.2007 г.

На основание чл. 5, ал. 3 и чл. 70, ал. 3, т. 5 от Закона за концесиите (редакция ДВ, бр. 73 от 2011 г.) във връзка с § 23а, ал. 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за концесиите, чл. 37, ал. 3 от Закона за подземните богатства и мотивирано предложение на министъра на енергетиката

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Приема отправеното от концесионера предложение за изменение на Концесионен договор за добив на въглища от находище "Боров дол", сключен на 6 декември 2005 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на икономиката и енергетиката, и "Карбон инвест" ООД, изменен с Анекс № 1 от 29 ноември 2007 г., за определяне на концесионна площ с размер 315,8 дка, индивидуализирана с координати на точки от № 1 до № 21 в Координатна система "1970 г." съгласно приложението. В тези граници концесионната площ включва:

1.1. Площта на находище "Боров дол", която е 45,5 дка и е индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 30 по външния контур на запасите съгласно схема и координатен регистър - неразделна част от Допълнителното споразумение.

1.2. Допълнителни площи, необходими за осъществяване на дейностите по концесията, извън добива.

2. Оправомощава министъра на енергетиката да сключи допълнително споразумение с концесионера в едномесечен срок от уведомяването за това решение.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков

Приложение към т. 1

Координатен регистър

на граничните точки на концесионната площ на находище "Боров дол", Координатна система "1970 г."

Точка

Координати

X (север), м

Y (изток), м

1

4666200.0

9470000.0

2

4666200.0

9470200.0

3

4666229.0

9470317.8

4

4666226.1

9470389.5

5

4666227.8

9470394.1

6

4666269.2

9470501.9

7

4666312.8

9470534.1

8

4666331.2

9470591.9

9

4666318.1

9470641.4

10

4666299.2

9470712.8

11

4666259.8

9470906.3

12

4666220.8

9470997.1

13

4666128.3

9471212.4

14

4666149.7

9471529.3

15

4666153.2

9471640.9

16

4666189.9

9471761.0

17

4666310.6

9471905.4

18

4666000.0

9471900.0

19

4666000.0

9470900.0

20

4666100.0

9470900.0

21

4666100.0

9470000.0

отпечатай тази страница