РЕШЕНИЕ № 757 ОТ 13.12.2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ “БЪЛГАРИЯ ФЛУОРИТ“ ЕООД - СОФИЯ, ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА НПИ – ИМ – ФЛУОРИТОВА СУРОВИНА – ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 2

 

 

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 757

 

от        13   декември       2019 година

ЗА приемане на предложение от „българия флуорит“ еоод - софия, за прекратяване по взаимно съгласие на договор за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – флуоритова суровина подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от закона за подземните богатства, от находище „лукина падина“, с. железна, община чипровци, област монтана, сключен на 18 юли 2005 г. между министерския съвет на република българия, представляван от министъра на икономиката, и „н и н трейдинг“ оод - карара, италия, изменен и допълнен с допълнително споразумение № 1 от 12 март 2007 г. и с допълнително споразумение № 2 от 15 февруари 2011 г.

 

На основание чл. 67, ал. 2, т. 4 и чл. 71 от Закона за подземните богатства, чл. 31, т. 1 от договора за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – флуоритова суровина – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, от находище „Лукина падина“, с. Железна, община Чипровци, област Монтана, сключен на 18 юли 2005 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на икономиката, и „Н и Н Трейдинг“ ООД - Карара, Италия, изменен и допълнен с допълнително споразумение № 1 от 12 март 2007 г. и с допълнително споразумение № 2 от 15 февруари 2011 г., и мотивирано предложение на министъра на енергетиката

 

 

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Приема направеното от концесионера „България флуорит“ ЕООД - София, предложение за прекратяване по взаимно съгласие на договор от
18 юли 2005 г. за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – флуоритова суровина – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, от находище „Лукина падина“, с. Железна, община Чипровци, област Монтана, сключен с „Н и Н Трейдинг“ ООД - Карара, Италия, в изпълнение на Решение № 594 на Министерския съвет от 29 юни 2005 г. (ДВ, бр. 56 от 2005 г.), изменен с допълнително споразумение № 1 от 12 март 2007 г. и с допълнително споразумение № 2 от 15 февруари 2011 г., в изпълнение на Решение № 12 на Министерския съвет от 13 януари 2011 г.

2. Концесионният договор се прекратява от датата на приемане на дейностите, изпълнени в съответствие със съгласувания „Проект за техническа ликвидация на рудник „Лукина падина“ на находище „Лукина падина“, по предвидения за това ред.

3. Концесионерът не дължи концесионно плащане, както и изпълнение на задълженията, свързани с оперативната експлоатация на находището, включително за представяне на годишни работни проекти, отчети за добити количества подземно богатства, отчети за движението на запасите и ресурсите и за представяне на банкови гаранции, обезпечаващи изпълнението на задълженията на концесионера по договора, за периода от 1 април 2017 г. до изпълнение на дейностите, предвидени в съгласувания „Проект за техническа ликвидация на рудник „Лукина падина“ на находище „Лукина падина“.

4. Оправомощава министъра на енергетиката:

4.1. да представлява концедента при прекратяване на концесията.

4.2. да уведоми концесионера за настоящото решение.

 

 

5. Министърът на енергетиката да организира предаването и приемането на концесионния обект в 3-месечен срок от прекратяването на концесионния договор при условия и по ред, определени в действащото към датата на предаването законодателство.

6. До предоставянето му на концесия находище „Лукина падина“, разположено на територията на община Чипровци, област Монтана, да се управлява от областния управител на област Монтана.

 

 

 

 

 

ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Томислав Дончев

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков

 

отпечатай тази страница