РЕШЕНИЕ № 270 от 13 май 2019 година ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗЦЯЛО НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ПРЕДОСТАВЕНА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ – ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ "НАНОВИЦА", ОБЩИНА ТЕТЕВЕН, ОБЛАСТ Л

 

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 270

от   13 май    2019 година

за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства – скалнооблицовъчни материали – варовици, от находище „Нановица“, община Тетевен, област Ловеч, и за отправяне на предложение до концесионера за изменение и допълнение на концесионния договор

На основание чл. 6, ал. 3 и чл. 25, ал. 2 от Закона за подземните богатства, Решение № 543 на Министерския съвет от 2007 г. (ДВ, бр. 68 от
2007 г.), чл. 56 от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - скалнооблицовъчни материали – варовици, от находище „Нановица“, община Тетевен, област Ловеч, сключен между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и „Седимент приват“ АД - гр. София, на
28 август 2007 г., изменен и допълнен с Допълнително споразумение № 1 от
19 февруари 2008 г., и мотивиран доклад на министъра на енергетиката

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

 

1. Разрешава на „Седимент приват“ ЕАД - гр. София, да прехвърли на „Биоминерал“ ООД - гр. Ябланица, изцяло правата и задълженията по предоставената концесия за добив на подземни богатства - скалнооблицовъчни материали – варовици, от находище „Нановица“, община Тетевен, област Ловеч, без да се изменят условията на предоставената концесия.

2. В допълнителното споразумение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставената концесия да бъдат включени:

2.1. задължение за „Биоминерал“ ООД - гр. Ябланица, за представяне на безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция в размер 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен данък върху добавената стойност (ДДС) за първото и второто шестмесечие на 2019 г. в срок до 10 дни от датата на подписването на допълнителното споразумение.

2.2. задължение за сключване на договор за доверителна банкова сметка със специално предназначение за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с опазване и възстановяване на околната среда и рекултивацията на нарушените от дейността по концесията терени, в срок до 30 дни от датата на подписването на споразумението.

2.3. задължение за внасяне в сметката по т. 2.2 на дължимите до датата на подписване на допълнителното споразумение суми в размер 10 367,91 лв., представляващи 21/25 части от общия размер на необходимите парични средства, определени в проекта за рекултивация на концесионната площ, внесени от „Седимент приват“ ЕАД - гр. София, по откритата от него доверителна банкова сметка.

3. Предлага на концесионера с допълнителното споразумение по т. 2 да се изменят и допълнят клаузите на концесионния договор, уреждащи отношенията, свързани с предоставянето на банкова гаранция за всяка година от срока на концесията, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор и условия за осъществяване на концесията.

4. Оправомощава министъра на енергетиката да сключи със страните по т. 1 допълнително споразумение към концесионния договор в едномесечен срок от уведомяването за това решение. Допълнителното споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/ Веселин Даков

отпечатай тази страница