РЕШЕНИЕ № 259 от 8 май 2019 година ЗА ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ – ПЯСЪЧНИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ "КИРЧЕВО", ОБЩИНА УГЪРЧИН, ОБЛАСТ ЛОВЕЧ, СКЛЮЧЕН НА 16 АВГУСТ 20

 

 

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 259

 

от    8 май   2019 година

ЗА едностранно прекратяване на договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – скалнооблицовъчни материали – пясъчници, от находище „кирчево“, община угърчин, област ловеч, сключен на
16 август 2007 г. между
министерския съвет на република българия, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и „седимент приват“ ад - софия, изменен и допълнен с допълнително споразумение № 1 от 19 февруари 2008 г.

 

На основание чл. 69, ал. 1, т. 1 и чл. 71 от Закона за подземните богатства, чл. 37, ал. 3 от концесионния договор и мотивирано предложение на министъра на енергетиката във връзка със спиране на 16 септември 2014 г. действието на концесията и неотстраняване на причините, довели до спиране действието на концесията, от страна на концесионера в определения му за това едномесечен срок

 

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Прекратява едностранно договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – скалнооблицовъчни материали – пясъчници, от находище „Кирчево“, община Угърчин, област Ловеч, сключен на 16 август 2007 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и „Седимент приват“ АД - София, в изпълнение на Решение № 500 на Министерския съвет от 23 юли 2007 г. (ДВ, бр. 62 от 2007 г.), изменен и допълнен с допълнително споразумение № 1 от 19 февруари 2008 г., поради неотстраняване на следните причини, довели до спиране действието на концесията: неизпълнение на задължения на концесионера - да заплаща дължимото концесионно възнаграждение при условията и сроковете, определени с концесионния договор; да предоставя в срок банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на паричните задължения по концесионния договор; да предоставя ежегодно в срок гаранция за изпълнение на задълженията, свързани с опазване и възстановяване на околната среда и рекултивация на нарушените от дейностите по концесията терени, чрез отчисляване на сума в размер 1/25 част от общия размер на необходимите парични средства, определени с проекта по чл. 6, т. 3 от концесионния договор; да предоставя ежегодно в срок годишни работни проекти за добив и първична преработка на подземните богатства от находището.

2. Концесионният договор се прекратява от датата на съобщаване на решението на концесионера.

3. Оправомощава министъра на енергетиката:

3.1. Да уведоми концесионера за прекратяване  на концесионния договор.

3.2. Да представлява концедента при прекратяване на концесията и по дела, свързани с изпълнението и прекратяването на договора, в т.ч. събиране на дължимите суми по прекратения концесионен договор по съдебен ред.

4. Министърът на енергетиката да организира предаването и приемането на концесионния обект в 3-месечен срок от датата на прекратяване на концесионния договор при условия и по ред, определени в действащото към датата на предаването законодателство.

5. До предоставянето му на концесия обектът по т. 1 се управлява от областния управител на област Ловеч.

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков

отпечатай тази страница