Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение № 384 от 31.05.2014 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали в площ "Габко", обл. Кърджали

РАЗРЕШЕНИЕ № 384 от 31.05.2014 г.

за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства в площ "Габко", разположена в землищата на с. Скалище, с. Гъсково, с. Седловина и с. Панчево, общ. Кърджали, обл. Кърджали

На основание чл.49, ал.2, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 1, чл. 5, т.1 от Закона за подземните богатства и протоколно решение по т.23 от Протокол № 19 от заседанието на Министерския съвет на 17 май 2014 г.,

РАЗРЕШАВАМ:

На "Хидробетон" ООД, гр. София - титуляр на разрешението, дружество вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията под ЕИК 130221614, със седалище и адрес на управление – обл. София, общ. Столична, с. Казичане, ул. "Л. Каравелов" №16, да извърши за своя сметка търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства в площ "Габко", разположена в землищата на с. Скалище, с. Гъсково, с. Седловина и с. Панчево, общ. Кърджали, обл. Кърджали, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 3 (три) години.
  2. Размерът на площта е 1.334 кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейностите по търсене и проучване, както правата и задълженията на титуляря се определят в договора за търсене и проучване.
  5. Видовете и обемите на геоложките търсещо-проучвателни работи, както и добивът за технологични изпитания се определят в работната програма и договора за търсене и проучване, в съответствие с предложената в офертата търсещо-проучвателна работна програма.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляря.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката и енергетиката.

Приложение към т. 3.

Координатен регистър на граничните точки, определящи границите на площ "Габко"

Координатна система 1970 г.

No

X [m]

Y [m]

1

4547500

9417500

2

4547500

9419400

3

4547100

9419600

4

4546550

9418600

5

4546550

9418225

6

4546720

9418190

7

4546860

9418130

8

4546960

9418050

9

4547000

9417952

10

4547090

9417870

11

4547170

9417730

12

4547180

9417609

13

4547100

9417580

14

4547070

9417500

отпечатай тази страница