Разрешение № 383 от 29.05.2014 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Вършило", област Бургас

РАЗРЕШЕНИЕ № 383 от 29.05.2014г.

за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "Вършило", разположена в землищата на с. Вършило, с. Зидарово, с. Индже Войвода, с. Крушовец, община Созопол и с. Богданово, с. Варовник, с. Дебелт, с. Драчево, с. Росеново, общ. Средец, област Бургас.

На основание на чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и протоколно решение № 23 от протокол № 17 от 30.04.2014 г. на Министерския съвет,

РАЗРЕШАВАМ:

На "Асарел-Инвестмънт" ЕАД, гр. София титуляр на разрешението, дружество вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията под ЕИК 202285379, със седалище и адрес на управление – гр. София, район Витоша, п.код 1680, бул. "България" No 102, да извърши за своя сметка търсене и проучване на метални полезни изкопаеми - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "Вършило", разположена в землищата на с. Вършило, с. Зидарово, с. Индже Войвода, с. Крушовец, община Созопол и с. Богданово, с. Варовник, с. Дебелт, с. Драчево, с. Росеново, общ. Средец, област Бургас, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 3 (три) години.
  2. Размерът на площта е 190.6 (сто и деветдесет цяло и шест десети) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по търсене и проучване, както правата и задълженията на титуляра се определят в договора за търсене и проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по търсене и проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за търсене и проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник.
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляра.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката и енергетиката.

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Вършило"

Координатна система 1970 г.

No

X [m]

Y [m]

1

4623000

9570000

2

4617500

9586500

3

4616000

9586500

4

4612000

9585000

5

4612000

9581500

6

4610000

9577000

7

4610000

9567000

8

4623000

9567000

отпечатай тази страница