Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение № 382 от 07.05.2014 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали в площ "Николаевото", област Пловдив

РАЗРЕШЕНИЕ № 382 от 07.05.2014 г.

за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т.2 от Закона за подземните богатства в площ „Николаевото", разположена на територията на община Асеновград, област Пловдив

На основание чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и § 105, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр.100 от 2010г.) и Протоколно решение по точка 23 от протокол № 14 от заседанието на Министерски съвет на 9 април 2014. г.,

РАЗРЕШАВАМ:

На "Литос Комерс" ЕООД, гр. Асеновград - титуляр на разрешението, дружество вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията под ЕИК 115810018, със седалище и адрес на управление – гр. Асеновград, ул. Стоян Джансъзов, № 3 да извърши за своя сметка търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т.2 от Закона за подземните богатства в площ "Николаевото", разположена на територията на община Асеновград, област Пловдив, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 1 (една) година.
  2. Размерът на площта е 0.371 (нула цяло, триста седемдесет и една хил.) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по търсене и проучване, както правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на геологопроучвателните работи, както и добивът за технологични изпитания се определят в работната програма и договора за търсене и проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката и енергетиката.

Приложение към т. 3.

Координатен регистър на граничните точки, определящи границите на площ "Николаевото"

Координатна система 1970 г.

No

X [m]

Y [m]

1

4523280

8632205

2

4523740

8631645

3

4523670

8631490

4

4523490

8631365

5

4523500

8631190

6

4524017

8631190

7

4523955

8631625

8

4524275

8631760

отпечатай тази страница