Разрешение № 380 от 04.04.2014 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Петровица север", област Смолян

РАЗРЕШЕНИЕ № 380 от 04.04.2014 г.

за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "Петровица север", разположена на територията на община Мадан, област Смолян.

На основание на чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и Протоколно решение по т. 12  от Протокол № 5  от заседанието на Министерския съвет на 5 февруари 2014 г.,

РАЗРЕШАВАМ:

На "ГОРУБСО-Мадан" АД, гр. Мадан, общ. Мадан, област Смолян, титуляр на разрешението, дружество вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията под ЕИК 120057853, със седалище и адрес на управление – гр. Мадан 4900, общ. Мадан, обл. Смолян, ул. "Явор" №1 да извърши за своя сметка търсене и проучване на метални полезни изкопаеми - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "Петровица север", разположена на територията на община Мадан, област Смолян, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 3 (три) години.
  2. Размерът на площта е 0.72 (нула цяло и седемдесет и два) кв. км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по търсене и проучване, както правата и задълженията на титуляра се определят в договора за търсене и проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по търсене и проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за търсене и проучване.
  6. В случай на необходимост от прокарване на дълбоки сондажи титулярят да извърши процедурите по реда на Глава шест от Закона за опазване на околната среда.
  7. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник.
  8. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляра.
  9. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката и енергетиката.

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Петровица север"

Координатна система 1970 г.

X [m]

Y [m]

1.

4466227.00

8634040.00

2.

4466402.00

8634055.00

3.

4466400.00

8634780.00

4.

4466100.00

8634787.00

5.

4466100.00

8634890.00

6.

4465790.00

8635090.00

7.

4465604.00

8635288.00

8.

4465544.00

8635320.00

9.

4465097.50

8634900.50

10.

4465640.00

8634795.00

11.

4465590.00

8634530.00

отпечатай тази страница