Разрешение № 379 от 17.03.2014 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Ребека", област Софийска

РАЗРЕШЕНИЕ № 379 от 17.03.2014 г.

за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "Ребека", разположена на територията на община Самоков, област Софийска.

На основание на чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и протоколно решение № 17 от протокол № 8 от 26.02.2014 г. на Министерския съвет,

РАЗРЕШАВАМ:

На "БН-Консулт-Инжениринг" ООД, гр. София, титуляр на разрешението, дружество вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията под ЕИК 130127887, със седалище и адрес на управление – гр. София, ПК 1309, район Красна Поляна, бул. "Ал. Стамболийски" No 205, да извърши за своя сметка търсене и проучване на метални полезни изкопаеми - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "Ребека", разположена на територията на община Самоков, област Софийска, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 3 (три) години.
  2. Размерът на площта е 31.81 (тридесет и едно цяло и осемдесет и една стотни) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по търсене и проучване, както правата и задълженията на титуляра се определят в договора за търсене и проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по търсене и проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за търсене и проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник.
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляра.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката и енергетиката.

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Ребека"

Координатна система 1970 г.

No

X [m]

Y [m]

1

4579200

8499700

2

4579400

8502550

3

4578000

8504000

4

4575990

8506990

5

4574750

8508223

6

4571897

8505370

7

4574000

8504000

8

4574000

8502000

9

4576434

8500210

отпечатай тази страница