Разрешение № 372 от 10.03.2014 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Иглика", област Ямбол

РАЗРЕШЕНИЕ № 372 от 10.03.2014 г.

за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "Иглика", разположена в землищата на села Воден, Горска поляна, Иглика, Крайново, Малко Шарково, Ситово, Шарково, община Болярово и села Вълча поляна, Голям Дервент, Лалково, община Елхово, област Ямбол.

На основание на чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и Протоколно решение по т. 14  от Протокол № 7   от заседанието на Министерския съвет на 19 февруари 2014 г.

РАЗРЕШАВАМ:

На "Болкан Минералс Дивелъпмънт" ООД, гр.София, титуляр на разрешението, дружество вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията под ЕИК 201130625, със седалище и адрес на управление – гр. София 1715, общ. Столична, район р-н Младост, ж.к. Младост-4, бл. 475, вх. 3, ет. 1, ап. 25 да извърши за своя сметка търсене и проучване на метални полезни изкопаеми - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "Иглика", разположена в землищата на села Воден, Горска поляна, Иглика, Крайново, Малко Шарково, Ситово, Шарково, община Болярово и села Вълча поляна, Голям Дервент, Лалково, община Елхово, област Ямбол, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 3 (три) години.
  2. Размерът на площта е 105.20 (сто и пет цяло и две десети) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по търсене и проучване, както правата и задълженията на титуляра се определят в договора за търсене и проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по търсене и проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за търсене и проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник.
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляра.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката и енергетиката.

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Иглика"

Координатна система 1970 г.

X [m]

Y [m]

1

4594826

9522889

2

4594794

9532393

3

4594873

9543398

4

4591071

9543325

5

4588420

9525276

6

4590912

9522527

отпечатай тази страница