Р Е Ш Е Н И Е № 356 ОТ 28 МАЙ 2020 ГОДИНА ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗЦЯЛО НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ПРЕДОСТАВЕНА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ – ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ “ГАЛАТА“, ОБЩИНА ТЕТЕВЕН, ОБЛА

 

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 356

 

от     28 май     2020 година

ЗА даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства – скалнооблицовъчни материали – варовици, от находище "Галата", община Тетевен, област Ловеч, и за отправяне на предложение до концесионера за изменение и допълнение на концесионния договор

 

На основание чл. 6, ал. 3 и чл. 25, ал. 2 от Закона за подземните богатства, Решение № 499 на Министерския съвет от 2007 г. (ДВ, бр. 62 от
2007 г.), чл. 56 от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - скалнооблицовъчни материали – варовици, от находище "Галата", община Тетевен, област Ловеч, сключен на 16 август 2007 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и "Седимент приват" АД -
гр. София, изменен и допълнен с Допълнително споразумение № 1 от
19 февруари 2008 г., наричан по-нататък "Договора", и мотивиран доклад на министъра на енергетиката

 

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Разрешава на "Седимент приват" ЕАД - гр. София, да прехвърли на "Биоминерал" ООД - гр. Ябланица, изцяло правата и задълженията по предоставената концесия за добив на подземни богатства - скалнооблицовъчни материали – варовици, от находище "Галата", община Тетевен, област Ловеч, без да се изменят условията на предоставената концесия.

2. В допълнителното споразумение към Договора за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставената концесия да бъдат включени задължения за "Биоминерал" ООД - гр. Ябланица, за:

2.1. предоставяне на безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция за 2020 г. в размер 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен данък върху добавената стойност, в срок до 10 дни от датата на подписването на допълнителното споразумение.

2.2. сключване на договор за доверителна банкова сметка със специално предназначение за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с опазване и възстановяване на околната среда и рекултивацията на нарушените от дейността по концесията терени, в 30-дневен срок от датата на подписването на допълнителното споразумение.

2.3. внасяне в сметката по т. 2.2 на дължимите до датата на подписване на допълнителното споразумение суми в размер 21 351,52 лв., представляващи 21/25 части от общия размер на необходимите парични средства, определени в проекта за рекултивация на концесионната площ, внесени от "Седимент приват" ЕАД - гр. София, по откритата от него доверителна банкова сметка.

3. Предлага на концесионера с допълнителното споразумение по
т. 2 да се изменят и допълнят клаузите на концесионния договор, уреждащи отношенията, свързани с предоставянето на банкова гаранция за всяка година от срока на концесията, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по договора и на условията за осъществяване на концесията.

4. Оправомощава министъра на енергетиката да уведоми лицата по т. 1 за решението и да сключи допълнително споразумение към концесионния договор в едномесечен срок от уведомяването. Допълнителното споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков

отпечатай тази страница