Междусистемна газова връзка Гърция - България (IGB)

Междусистемната газова връзка Гърция – България се проектира за пренос на природен газ между двете страни, чрез свързване с националната газопреносна мрежа на "Булгартрансгаз" ЕАД, в близост до гр. Стара Загора и с газопреносната мрежа на "ДЕСФА" С. А. - Гърция в района на гр. Комотини. Проектът се реализира от смесено инвестиционно дружество "Ай Си Джи Би" АД, с акционери Българският Енергиен Холдинг ЕАД (50%) и гръцкото инвестиционно дружество IGI Poseidon (50%). Акционери с равни дялове в IGI Poseidon са DEPA, Гърция и Edison, Италия.

Газова връзка е с дължина от 140 км на българска територия. Предвиденият първоначален капацитет на интерконектора е 3 млрд. м3/год., а максималният до 5,5 млрд. м3/год. на следващ етап. Газопроводът IGB ще бъде с диаметър на тръбата ~813мм и с налягане ~ 57 бара на входната точка и налягане на изходната точка ~ 42 бара.

За трасето на българска територия предстои приемането на подробен устройствен план – парцеларен план, вкл. инженерни полеви работи и заснемания. Получени са положителни решения по оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) от компетентните органи на българска и гръцка територия.

На гръцка територия са завършени инженерно-проектантските дейности и изготвянето на проектната документация, необходима за провеждане на процедури за разрешаване на строителство.

В началото на 2015 г. Министерството на енергетиката разработи Пътна карта с разписан график на дейностите по проекта за изграждане на интерконектора България-Гърция. Очаква се окончателното инвестиционно решение да бъде взето през месец май 2015 г. Планира се газовата връзка да бъде изградена през 2018 г. и въведена в експлоатация до 2019 г.

Интерконекторът Гърция- България е от първостепенно значение за диверсификация източника на природен газ както за България, така и за региона на Централна и Югоизточна Европа. Интерконекторът ще свърже газовия коридор Север-юг с Южния газов коридор.

Междусистемната газова връзка Гърция – България e обявена от Европейската комисия за проект от общ интерес на ЕС.

отпечатай тази страница