Банкови сметки

В изпълнение на разпоредбите на Закона за енергетиката, Фонд "Сигурност на електроенергийната система" откри банкови сметки, по които да се събират вноски по чл. 36е от ЗЕ и обезпечения по чл. 36ж, ал. 3 от ЗЕ.

Откритите банкови сметки са в левове на името на Фонд "Сигурност на електроенергийната система":

1. За внасяне на вноски по  чл. 36е, ал. 3 от ЗЕ

IBAN: BG24 BNBG 9661 3100 1426 01

Банковият идентификационен код (BIC) на БНБ е BNBGBGSD

Титуляр: Фонд "Сигурност на електроенергийната система"

2. За внасяне на обезпечения по чл. 36ж, ал. 3 от ЗЕ

IBAN:  BG58 BNBG 9661 3300 1426 03

Банковият идентификационен код (BIC) на БНБ е BNBGBGSD

Титуляр: Фонд "Сигурност на електроенергийната система"

 

Допълнителна информация бихте могли да получите на:

  • Тел. +3592 9263 614 (Димитър Райков);
  • Тел. +3592 9263 344 (Деница Куцарова);
  • Тел. +3592 9263 396 (Лозана Митова).
отпечатай тази страница