Комплексно административно обслужване

Отдел: "Аминистративно обслужване и човешки ресурси"
Лица за контакт: Камелия Паунова
Телефон: 02 9263 119
E-mail: e-energy@me.government.bg
Адрес: София, ул. "Триадица" №8
Работно време: 9:00 - 17:30

Лого и слоган на държавната администрация

Във връзка с измененията в Административнопроцесуалния кодекс, в сила от 25 март 2015 г., Министерството на енергетиката прилага комплексно административно обслужване при предоставянето на административни услуги и осигурява възможност за устно заявяване на услуги и за образуване на производство за предоставяне на комплексни услуги.

Протокол за устно заявяване на услуги

Заявление за образуване на производство по процедура за комплексно административно обслужване

Харта на клиента

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Министерство на енергетиката

 

Анализ на измерването на удовлетвореността на потребителите на административни услуги от административното обслужване в Министерството на енергетиката за 2019 година