Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

В три дружества от Пловдив и Ботевград стартира изпълнението на проект за енергийна ефективност на индустриалните процеси по програма ВЕЕЕЕС

свали снимката

Дружеството за металообработка, ремонт и търговия с металообработващи машини и инструменти „Сибон-маш“ ООД, фирмата за леене на цветни метали под налягане „Лаки 131“ ООД в Пловдив и компанията за производство на зъботехническо оборудване „ВОП“ ООД в Ботевград започнаха реализацията на проект за енергийна ефективност на индустриалните процеси по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ (ВЕЕЕЕС). Програмен оператор е Министерството на енергетиката. Откриващи събития по програмата бяха проведени в двата града на 10 и 11 октомври 2023г. в присъствието на мениджърските екипи на компаниите, представители на Министерството на енергетиката, партньори и клиенти.

Проектът в дружествата в Пловдив и Ботевград ще се осъществи с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 по силата на меморандума между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия по ВЕЕЕЕС. Приоритетната ос е „Подобрена енергийна ефективност в сградите, промишлеността и общините“ (Процедура BGENERGY-2.003 „Енергийна ефективност в индустрията“).

Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ със „Сибон-маш“ ООД е сключен на 19.05.2023 г., със срок за изпълнение 11 месеца, като общата стойност на проекта е в размер на 298 600 лева.  По проекта е изплатен аванс в размер на 89 580 лева. За предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е сключен договор и с  „Лаки 131“ ООД на 19.05.2023 г., със срок за изпълнение 12 месеца, като общата стойност на проекта е в размер на 378 144 лева.

Целта на проекта е постигане на енергийна независимост чрез закупуване на ново оборудване, мониторинг на потреблението и повишаване на капацитета по енергиен мениджмънт.

Общата стойност на проекта на "ВОП" ООД - Ботевград е в размер на 313 355  лева. Дружеството си поставя за цел да повиши своята енергийна ефективност като подобри и оптимизира използваните технологии и производствени процеси в предприятието. Реализацията на проекта ще подпомогне закупуването на ново и модерно оборудване. Компанията планира да изгради фотоволтаична централа и да повиши дела на произведена енергия от ВЕИ в предприятието. Обменът на знания и добри практики с партньор от Норвегия и повишаването на експертния капацитет в областта на енергийната ефективност също са във фокуса на проекта в Ботевград.

Подобряването на енергийната ефективност в промишлеността е сред основните акценти на представената през 2019 г. от ЕК Зелена сделка за Европа. Тя има ключова роля за реализиране на целите за въглеродна неутралност по отношение на климата и кръговата икономика.

отпечатай тази страница