Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Срокът за подаване на заявления по Наредбата за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от ВЕИ, изтича на 5 май

С приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ДВ, бр. 34 от 09.04.2020 г.) е изменена разпоредбата на чл. 3, т. 2 от ЗМДВИП. Съгласно настоящата редакция на тази разпоредба, по отношение на други (извън давностните) срокове, предвидени в нормативен акт, с които се погасяват или прекратяват  права на частноправните субекти и които бяха спрени съгласно първоначалната и редакция, вече не е налице законово основание за спиране.

В § 13, ал. 1 от Заключителните разпоредби на ЗИД на ЗМДВИП е предвидено, че сроковете по чл. 3, т. 1 и т. 2 относно "други срокове" в досегашната редакция и по отменената т. 3, спрени от обявяването на извънредното положение до влизането в сила на този закон, продължават да текат след изтичането на 7 дни от обнародването му в "Държавен вестник".

По силата на посочената разпоредба срокът за подаване на заявления за издаване на заповеди по реда на Наредба № Е-РД-04-06 от 28 септември 2016 г. за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници (обн., ДВ, бр. 77 от 2016 г.), спрян на 13 март 2020 г., ще продължи да тече от 17 април 2020 г. и ще изтече на 5 май 2020 г. (19-тия ден, колкото е броят на дните от 13 до 31 март, след изтичане на срока по § 13, ал. 1 от Заключителните разпоредби на ЗИД на ЗМДВИП).

Във връзка с това, че сроковете са ясно регламентирани със ЗИД на ЗМДВИП, отпадна необходимостта от изменение на Наредба № Е-РД-16-04-06/28.09.2018 г. за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници, за промяна на срока по чл.5, ал. 1 от тази наредба.

отпечатай тази страница