МЕ предоставя допълнителни средства за подобряване на енергийната ефективност в общините

Министерството на енергетиката в качеството му на Програмен оператор на Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" кани всички бенефициенти с действащи договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG04-02-03 "Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи". Проектните предложения ще се разглеждат в рамките на процедура "Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи".

През септември 2015-та година МЕ подписа с 32 български общини договори по така Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство на обща стойност 20,5 млн. лв. Средствата бяха разпределени по две мерки – едната за повишаване на енергийната ефективност – по нея безвъзмездната финансова помощ са над 11 млн. лв., а другата за използване на възобновяема енергия за отопление в общински и държавни сгради – с помощ над 9,4 млн. лв. Със стартирането на поканата се предоставят допълнително над 1.6 млн. лева за подмяна и/или изграждане на високоефективни отоплителни системи в общински сгради, използващи конвенционални горива или възобновяеми източници.

Процедурата се обявява с цел максимално усвояване на финансовия ресурс по Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" и в изпълнение на чл. 6.9 от Регламента, като финансовият ресурс се формира от спестени средства от вече обявени и договорени процедури в рамките на Програма BG04.

Основно изискване е сградите, за които кандидатстват общините да имат изпълнени основни мерки за енергийна ефективност - подменена дограма, изолация на стени и покрив.

Приоритетни са сградите със социално значение – училища, болници, домове за възрастни хора и други.

Проектните предложения могат да бъдат в едно от следните две направления, в зависимост от това по кое бенефициентите имат сключен договор за безвъзмездна финансова помощ:

Мярка 1: Мерки за енергийна ефективност;

Мярка 2: Мерки за използване на възобновяеми енергия.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ е от 20 000 до 200 000 евро.

Максимален процент на безвъзмездната финансова помощ е до 100 %.

В подкрепа на изготвяне на проектни предложения и/или търсене на партньори от страна-донор би могло да се използва Фондът за двустранни отношения, който ще предоставя средства по тази процедура, считано от датата на публикуването на настоящата покана.

Въпроси могат да бъдат задавани на адреса на електронната поща: eerebg04@me.government.bg

Пълният комплект "Насоки за кандидатстване" е публикуван на интернет страницата на проекта: www.energygrantsbg.org

Проектните предложения се подават на адрес:

Министерство на енергетиката

Ул. "Триадица" № 8, София 1000

Краен срок за представяне на проектните предложения: 9 септември 2016 г., 16:30 часа местно време.

отпечатай тази страница