МААЕ: България е установила безопасно управление на радиоактивните отпадъци и на отработеното ядрено гориво

България е установила безопасно управление на радиоактивните отпадъци и на отработеното ядрено гориво. Едновременно с това съществуват области, които подлежат на потенциално подобрение. Това констатира Международната агенция за атомна енергия по време на десетдневна мисия в страната за преглед на българската програма за управление на радиоактивните отпадъци и на отработеното ядрено гориво (мисия ARTEMIS). Прегледът бе осъществен по покана на българското правителство, а домакин беше Министерството на енергетиката. В него участваха представители на БЕХ, АЕЦ "Козлодуй", ДП РАО, отговорни за управлението на радиоактивните отпадъци, както и представители на Агенцията за ядрено регулиране, Националния център по радиобиология и радиационна защита към Министерството на здравеопазването, които също имат специфични отговорности в сектора.

България разполага със силна нормативна и регулаторна база за безопасно управление на радиоактивните отпадъци и отработеното ядрено гориво, констатира екипът на ARTEMIS. Според мнението на ръководителя на проверяващия екип, националната програма на страната съдържа всички елементи за безопасно управление на радиоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво. Независимият преглед подчертава силните страни на програмата и идентифицира някои области за бъдещо подобрение. Към българските власти са отправени пет предложения и четири препоръки.

Финалният доклад на мисията ще бъде представен на българската страна до два месеца.

Мисиите ARTEMIS осигуряват независими експертни съвети от международно признати специалисти под егидата на МААЕ. Дейността им е базирана на стандартите за безопасност и техническите ръководства на МААЕ и на добрите международни практики. Европейската комисия задължава държавите-членки да подлагат на независима оценка своите национални програми за управление на радиоактивните отпадъци и отработеното ядрено гориво.

отпечатай тази страница