Изискване на данни по реда на ЗППЦК за дружествата с повече от 50 на сто държавно участие в капитала

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), публикуван в Държавен вестник, бр. 42 от 03.06.2016 г., се създаде нова разпоредба - § 1д от ДР на ЗППЦК. Съгласно ал. 1 на тази норма, разпоредбите на Глава шеста "а" от ЗППЦК "Разкриване на информация" се прилагат и за лицата, чиято дейност се регулира от Комисията за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон и търговските дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала, като в ал.2 на същата норма са посочени и съответните изключения.

За лицата по § 1д от ДР на ЗППЦК възникват задължения по реда на Глава шества "а" от същия закон за публично разкриване на шестмесечни и годишни финансови отчети (индивидуални и консолидирани), както и на тримесечни (индивидуални и консолидирани) уведомления за финансовото състояние, без да придобиват качеството на емитенти по смисъла на ЗППЦК.

Изключенията от това задължение са определени в ал. 2 на § 1д от ДР на ЗППЦК - ал. 1 не се прилага за предприятия, които отговарят на два от следните критерии:

- Средна численост на персонала за годината – до 10 човека;

- Балансова стойност на активите към 31 декември – до 700 000 лв.;

- Нетни приходи от продажби за годината – до 300 000 лв.

отпечатай тази страница