Проекти за обществено обсъждане

Филтрирай по:

МЕ предлага за обществено обсъждане на Наредба за критериите, на които трябва да отговарят всеобхватната оценка, анализът на разходите и ползите и анализът на националния потенциал за високоефективно комбинирано производство

С тази наредба се определят критериите, на които трябва да отговарят всеобхватната оценка, анализът на разходите и ползите и анализът на националния п...

още

Министерството на енергетиката, Министерството на земеделието и храните и Министерството на регионалното развитие и благоустройството предлагат за обществено обсъждане промени в Наредбата за сервитутите на енергийните обекти

Предложеният проект на наредба създава възможност енергийните предприятия да предприемат действия за увеличаване на размера на сервитутната зона, кога...

още

Министерството на енергетиката, Министерството на икономиката и Министерството на финансите предлагат за обществено обсъждане наредба за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от ВЕИ

Проектът на Наредба е изработен съгласно насоките за помощта за околната среда и енергетиката за периода 2014 – 2020 г. на ЕК. Съвместната работна гру...

още

Обществено обсъждане на Наредба за условията и начина на изпълнение задълженията на производителите на електрическа енергия от топлоелектрически централи с комбинирано производство

С наредбата се определят условията и начинът на изпълнение на задълженията на производителите на електрическа енергия от топлоелектрическите централи ...

още

МЕ предлага за обществено обсъждане ПМС за изменение на Устройствния правилник на Агенцията за устойчиво енергийно развитие

Предвидената промяна е необходима с цел привеждане в съответствие с разпоредбите на Постановление № 447 на МС от 23.12.2014 г. във връзка с необходимо...

още

МЕ предлага за обществено обсъждане проект на Закон за изменение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия

Изготвянето му е с цел изпълнение на Решението на Народното събрание от 07.11.2014 г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република Бълг...

още

МИЕ предлага за обществено обсъждане проект за изменение и допълнение на Наредба № 16-334 от 06.04.2007 г. за топлоснабдяването

Предложените изменения в проекта се правят с цел създаване еднородна практика при прилагане на Наредба № 16-334 от отделните топлофикационни дружества...

още