Проекти за обществено обсъждане

Филтрирай по:

МЕ предлага за обществено обсъждане проект на Наредба за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите по Закона за енергийната ефективност, вписването и получаването на информация от тези регистри, условията и реда за придобиване на квалификация от

Целта на разработения проект на наредба е постигане на съответствие с последните промени в ЗЕЕ. Със законовите изменения се разширява обхватът на лица...

още

МЕ предлага за обществено обсъждане резюме от доклада на Световната банка "Осъществяване на преход към финансова стабилизация и пазарна реформа на енергийния сектор"

Докладът представя ключовите констатации от техническата помощ и консултациите, предоставени от Световната банка на Българския енергиен холдинг....

още

МЕ предлага за обществено обсъждане проекти на актуализирани Превантивен план и План за действие при извънредни ситуации

Превантивният план съдържа мерки за отстраняване или ограничаване на въздействието на индентифицираните рискове, в съответствие с извършената оценка н...

още

МЕ предлага за обществено обсъждане Всеобхватна оценка на потенциала за прилагане на високоефективното комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия и на районни отоплителни и охладителни системи в Република България

Съгласно договор № 18/14.04.2016 г. между Министерството на енергетиката (Възложител) и "Институт за чисти технологии" ЕООД, София (Изпълнител) е изг...

още

Промени в Наредбата за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски във фонд РАО и Наредбата за реда за установяване, събиране, разходване и контрол и за размера на дължимите вноски във фонд ИЯЕС

С направените предложения се цели уеднаквяване на текстовете с новата Наредба за условията и реда за предаване на радиоактивни отпадъци от ДП РАО, как...

още

ME предлага за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност

За привеждане на ЗЕЕ в съответствие с разпоредбите на Директива 2010/31/ЕС е разширен обхватът на сградите, подлежащи на задължително сертифициране чр...

още

ME предлага за обществено обсъждане проект на Наредба за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, определяне на условията и реда за извършване

ME предлага за обществено обсъждане проект на Наредба за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, п...

още

МE предлага за обществено обсъждане проект на Наредба за публично оповестяване и оптимизиране на разходите на търговските дружества с 50 и над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала

Оповестяването на разходите на търговските дружества, попадащи в обхвата на публикуваната наредба, има за цел осигуряване на публичност и прозрачност ...

още

МЕ предлага за обществено обсъждане проект на Наредба за допустимите мерки за осъществяване на енергийни спестявания в крайното потребление, начините на доказване и потвърждаване на постигнатите енергийни спестявания

С проекта се определят допустимите мерки за осъществяване на енергийни спестявания в крайното потребление на енергия; начини за доказване и потвържд...

още

МЕ предлага за обществено обсъждане проект на наредба за методиките за определяне на националната цел за енергийна ефективност, определяне на общата кумулативна цел и въвеждане на схема за задължения за енергийни спестявания

С проекта се определя националната цел за енергийна ефективност до 31.12.2020 г. като повишаване на енергийната ефективност на брутния вътрешен продук...

още