Заповед № Е-РД-16-70/02.02.2021 г. за провеждане на неприсъствен конкурс за предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Ема", обл. Враца

Дата на обявяване: 16.02.2021

ЗАПОВЕД № Е-РД-16-70/02.02.2021 г.

На основание чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 43, ал. 3 от Закона за подземните богатства (ред. ДВ, бр. 98 от 2018г.) и § 88 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (обн. ДВ, бр. 79 от 2020г.)

НАРЕЖДАМ:

 1. Да се проведе неприсъствен конкурс за предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства (ЗПБ) в площ "ЕМА" с размер 1.1 кв. км., разположена в землищата на село Царевец и село Кален, община Мездра, област Враца, с координати на граничните точки - Приложение 1 към настоящата заповед.
 2. Определям срок на разрешението: 2 години от датата на влизане в сила на договора за проучване.
 3. Определям изисквания за минимални управленски и финансови възможности, които да притежават кандидатите за допускането им до участие в конкурса – Приложение 2 към настоящата заповед.
 4. Определям срок за провеждане на конкурса: до 90 дни от датата на обнародване на заповедта в "Държавен вестник".
 5. Определям срок за закупуване на конкурсните книжа: до 17.30 ч. на 14-ия ден от обнародването на заповедта в "Държавен вестник"; конкурсните документи се получават в стая 807 на Министерството на енергетиката, гр. София, ул. "Триадица" № 8, тел. 02/ 9263 210, 02/ 9263 271 след представяне на следните документи:
 • копие от платежно нареждане за закупуване на конкурсните книжа на стойност 500 /петстотин/ лв., внесени по сметка на Министерството на енергетиката - IBAN BG 94 BNBG 9661 3000 1421 01, BIC BNBGBGSD, БНБ-ЦУ; в платежното нареждане следва да бъде записано: "За закупуване на конкурсни книжа за площ "ЕМА". В документа се посочва и името на кандидата в полза на когото е извършено плащането;
 • документ за самоличност на лицето, което получава закупените конкурсни книжа. Лицето, което получава закупените книжа, подписва приемно-предавателен протокол и декларация за опазване тайната на сведенията, които се съдържат в конкурсните документи.
 1. Определям срок за приемане на заявленията за участие в конкурса: до 17.30 ч. на 30-ия ден от обнародване на заповедта в "Държавен вестник" кандидатите подават в деловодството на Министерството на енергетиката, гр. София, ул. "Триадица" № 8, писмено заявление за участие в конкурса и приложенията към него, изискуеми съгласно българското законодателство и конкурсните книжа, включително документ за внесена такса в размер 1450 /хиляда четиристотин и петдесет/ лева съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по Закона за подземните богатства, одобрена с ПМС № 284 от 17 октомври 2011 г. Таксата се внася по сметка на Министерството на енергетиката - IBAN BG 94 BNBG 9661 3000 1421 01, BIC BNBGBGSD, БНБ-ЦУ. В платежното нареждане следва да бъде записано: „Такса за участие в конкурс за площ "ЕМА".
 2. Определям депозит за участие – парична вноска в размер 1000 /хиляда/ лв., който следва да бъде внесен към датата на подаване на заявлението за участие в конкурса, по сметка на Министерството на енергетиката - IBAN BG75 BNBG 9661 3300 1421 03, BIC BNBGBGSD, БНБ-ЦУ. В платежното нареждане следва да бъде записано: "Депозит за участие в конкурс за площ "ЕМА". Същото се прилага към заявлението за участие в конкурса.
 3. Определям срок за подаване на офертите: до 17.30 ч. на 55-ия ден от обнародване на заповедта в "Държавен вестник", допуснатите до участие в конкурса кандидати подават в деловодството на Министерството на енергетиката, гр. София, ул. "Триадица" № 8, оферта, изготвена съгласно изискванията в конкурсните книжа.
 4. Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на г-н Станислав Станков – директор на дирекция "Природни ресурси, концесии и контрол".
 5. Заповедта да се обнародва в "Държавен вестник" и на интернет страницата на Министерство на енергетиката.
 6. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването й в "Държавен вестник" пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Приложение 1, към т. 1 от Заповед № Е-РД-16-70/02.02.2021 г.

СПИСЪК на координатите на граничните точки, описващи площ "ЕМА"

Координатна система БГС 2005, зона 35

Х [m]

Y [m]

1

4787482

237435

2

4787427

238634

3

4785918

238566

4

4785939

238096

5

4786195

237977

6

4786589

238125

7

4786601

237866

8

4787231

237894

9

4787258

237285

Приложение 2, към т. 3

 ИЗИСКВАНИЯ ЗА НАЛИЧИЕ НА МИНИМАЛНИ УПРАВЛЕНСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ

 Kандидатът-търговец, съответно обединението-кандидат, да притежава необходимите за извършване на дейностите по проучване минимални управленски и финансови възможности, както следва:

 1. Минимални управленски възможности - кумулативното изпълнение на следните условия:

1.1 кандидатът, а когато същият е обединение – всеки един от участниците в него да представи поне две препоръки от бизнес партньори – оригинали.

1.2 кандидатът да разполага с основен експертен състав, който задължително да включва минимум един геологопроучвател и един минен инженер, всеки с трудов стаж по специалността минимум 3 (три) години.

1.3 кандидатът, а когато същият е обединение – всеки един от участниците в него да представи декларация за липса на обстоятелствата по чл. 2 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС във връзка с §1 от допълнителните разпоредби или доказателства за наличие на обстоятелства по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.

Кандидатът може да представи доказателствата за управленски възможности за други физически или юридически лица, при условие, че декларира, че ще използва ресурсите им при изпълнение на проекта и представи декларация от третото лице, че ще предостави на разположение на кандидата възможностите си за изпълнение на дейностите по проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "ЕМА", както и декларация от третото лице, че за същото не са налични обстоятелствата по чл. 2 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС във връзка с §1 от допълнителните разпоредби или доказателства за  наличие на  обстоятелства по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.

 1. Минимални финансови възможности - кандидатът да отговаря на едно от следните изисквания:

2.1 кандидатът–търговец или поне един от участниците в обединението-кандидат да е реализирал нетни приходи от продажби общо за последните 3 (три) финансови години, в зависимост от датата, на която е учреден, не по-малко от 80 000 (осемдесет хиляди) лева. Когато кандидатът е обединение, което не е юридическо лице, изискването по тази точка се прилага към обединението като цяло.

или

2.2 кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него да представи препоръка от банкова или друг финансова институция, че същият разполага с необходимите финансови средства за изпълнение на дейностите по проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "ЕМА",

или

2.3 кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него да представи писмо-намерение от банкова или друга финансова институция, че ще му бъдат предоставени необходимите финансови ресурси за изпълнение на дейностите по проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "ЕМА".

Кандидатът, а когато същият е обединение, всички участници в него да представят декларация за липса на обстоятелствата по чл. 2 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС във връзка с §1 от допълнителните разпоредби или доказателства за наличие на обстоятелства по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.

Кандидатът може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на проекта за проучване, при условие, че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. При условие, че кандидатът ползва ресурсите на други физически или юридически лица, за да докаже минимални финансови възможности, същите следва  да представят декларация за липса на обстоятелствата по чл. 2 от ЗИФОДРЮПДКТЛТДС във връзка с §1 от допълнителните разпоредби или доказателства за наличие на обстоятелства по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.