Разделяне на съществуващата система Eventis R7 за управление на документооборота и работните процеси и въвеждане в експлоатация на обособена част от нея в Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 08.07.2015

Решение

Доклад, Протокол, Решение (30.07.2015 г.)

Договор (14.10.2015 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (публикувана на 18.01.2016 г.)

Информация за частично освобождаване на гаранция за изпълнение на договор (13.04.2016 г.)