Продажба на активи собственост на "Редки метали" ЕООД (л), Бухово

Дата на обявяване: 19.03.2019

Ликвидаторът на "Редки метали" ЕООД (л), Бухово, на основание чл. 268, ал.1 от Търговския закон, Протокол № РД-21-60/18.03.2009 г. на Министъра на икономиката и енергетиката, във връзка с чл. 15 "е" от ПРУПДТДДУК, с Решение № РД 09-05/05.03.2019 г. обявява търг с тайно наддаване за продажба на Eлектропровод 6 Kv с дължина 3,5 километра, захранващ ЛРОИС, собственост на Дружеството, находящ се в землището на с.Елешница, Oбщина Разлог, Благоевградска област с начална тръжна цена 178 261 лв.

Търгът за актива ще се проведе на 10.04.2019 г. от 14.00 часа, в сградата на Министерството на   енергетиката - София, ул. "Триадица" № 8, стая 515, в открито заседание.
Повторен търг при същите условия ще се проведе на 14.05.2019 г. от 14.00 часа на същия адрес.
Размерът на депозита за участие в търга за  актива и банковата сметка на Дружеството са посочени в тръжната документация. Депозитът се внася в български лева и трябва да постъпи по банковата сметка на Дружеството до 16.00 часа на деня, предхождащ  деня на провеждане на търга.

Тръжна документация за актива може да се закупи  всеки работен ден от 9.00 до 15.00 часа, след публикуване на обявата, до деня преди датата на провеждане на търга на адрес: София, ул. "Граф Игнатиев" № 44 "А", партер.

Определената цена на тръжната документация е в размер на 20лв., внесена по банковата сметка на Дружеството.

Оглед на електропровода се извършва всеки работен ден от 9.00 до 15.00 часа до деня преди провеждане на търга, след представяне на документ за закупена тръжна документация.

Краен срок за подаване на предложенията за участие в търга - 12.00 часа в деня на провеждане на търга на адрес: София,  ул. "Граф Игнатиев" № 44 "A", партер.

За допълнителна информация: тел. 02/987-72-71