Продажба на активи собственост на "Българска нефтена компания" ЕООД (л)

Дата на обявяване: 22.07.2020

Ликвидаторът на „Българска нефтена компания” ЕООД (л)-гр.София,  на основание чл.268, ал.1 от Търговския закон, Протокол № Е-РД-21-33/23.10.2018г. на Министъра на енергетиката, във връзка с чл.29, ал.1 от ППЗПП, с Решение № РД 09-08/13.07.2020г. обявява търг с тайно наддаване за продажба на активи, собственост на Дружеството, подробно описани в тръжната документация, находящи се в землището на гр. Плевен, гр. София, с.Елешница, Oбщина Разлог, Благоевградска област,  и гр. Смолян, а именно:

1. Обособен обект-недвижим имот, представляващ Поземлен имот с площ 5419кв.м., находящ се в землището на гр. Плевен - парк "Кайлъка", област Плевен, с начална тръжна цена 182 000лв.;

2. МПС-Шкода Октавия 1.9 ТДИ ПД дизел, в движение, находящо се в гр. София, с начална тръжна цена 4 500лв.;

3. Обособен обект, представляващ Помещение № 3 на партерния етаж в бл.21, предназначено за магазин, със застроена площ от 137 кв.м., находящ се в строителните граници на с.Елешница, Община Разлог, Благоевградска област, с начална тръжна цена 25 400 лв.;

4. Обособен обект, представляващ Помещение № 2 в партерния етаж на бл.22, предназначено за магазин, със застроена площ от 165.25 кв.м., находящ се в строителните граници на с.Елешница, Община Разлог, Благоевградска област, с начална тръжна цена 34 500 лв

5. Обособен обект, представляващ УПИ- Парцел III с площ от 4339 кв.м., находящ се  в кв. 58 по ПУП на с.Елешница, Община Разлог, Благоевградска област, в едно с построените в него сгради - Сглобяема масивна сграда "Диагностичен пункт" със застроена площ 224 кв.м., Сглобяема масивна сграда  с козирка с друго предназначение със застроена площ 224 кв.м., и полумасивна   сграда   "Портиерна" със застроена   площ   66 кв.м.,   с   начална   тръжна  цена 85 000лв.;

6. Обособен обект, представляващ УПИ - Парцел IV с площ 2680 кв.м., находящ се в кв. 58 по ПУП на с.Елешница, Община Разлог, Благоевградска област в едно с построената в него сглобяема масивна сграда, предназначена за "Автомивка" със застроена площ 195 кв.м. и два броя външни канала за оглед и ремонт на МПС, с начална тръжна цена 18 000 лв.;

7.    Обособен обект, представляващ УПИ - Парцел V с площ 5643 кв.м., находящ се в кв.58 по ПУП на с.Елешница, Община Разлог, Благоевградска област в едно с построените в него монолитна масивна сграда „Склад за материали” със застроена площ 452 кв.м. и монолитна масивна сграда с "Друго предназначение", със застроена площ 58кв.м., с начална тръжна цена 28 000 лв.;

8.     Обособен    обект,  представляващ   УПИ -  Парцел X   с площ   5460 кв.м.,   находящ   се  в кв. 58 по   ПУП на  с.Елешница,   Община Разлог,  Благоевградска област,   с начална тръжна цена  18 700 лв.;

9.    Обособен обект, представляващ ПИ № 021091, находящ се извън строителните граници на с.Елешница, община Разлог, Благоевградска област, с площ от 1834 кв.м., в едно с построената в него масивна сграда, предназначена за перално помещение, със застроена площ 755 кв.м., с начална тръжна цена 3 000 лв.;

10.  Обособен обект, находящ се в землището на гр.Смолян извън строителните граници, представляващ сграда и метален навес за "Кантар", със застроена площ на сградата 17.50кв.м. и  на навеса 79.30 кв.м., с начална  тръжна  цена 550лв.;

11.  Обособен обект, представляващ поземлен имот с площ от 564 кв.м., находящ се в землището на гр.Смолян извън строителните граници, в едно с построената в него сграда,  предназначена за "Сграда за първична обработка", със застроена площ 236 кв.м., с начална тръжна цена 900лв.;

Търгът за активите да се проведе на 07.08.2020г. от 14.00 часа, в офиса на Дружеството на адрес: гр. София, бул. "Ал.Стамболийски" № 205, блок A, офис 302, в открито заседание.

Повторен търг при същите условия ще се проведе на 21.08.2020г. от 14.00 часа на същия адрес.

Размерът на депозита за участие за всеки обособен обект е посочен в тръжната документация. Депозитът е в български лева и трябва да постъпи в касата на Дружеството до 16.00 часа на деня, предхождащ  деня на провеждане на търга.

Тръжна документация за отделен обособен обект може да се закупи  всеки работен ден  от 9.00 до 15.00 часа, след публикуване на обявата, до деня преди датата на провеждане на търга на адрес: София, бул. "Ал.Стамболийски" № 205, блок A, офис 302.

Определям цена на тръжната документация в размер на 20 лв. за активите по т.т. 2.10, 2.11; 50 лв. - за активите по т. 2.1. и 2.5.; и 30 лв. - за всички останали активи, внесена  в касата на Дружеството

Оглед на обособените обекти се извършва всеки работен ден от 9.00 до 15.00 часа до деня преди провеждане на търга, след представяне на документ за закупена тръжна документация.

Краен срок за подаване на заявленията за участие в търга - 12.00 часа в деня на провеждане на търга на адрес: София, бул. "Ал. Стамболийски" № 205, блок A, офис 302.

Обявата за търга е публикувана и на сайта на Агенцията за публичните предприятия и контрол.

 

За допълнителна информация: тел. 02/987-72-71, 0899 818 414