Откриване производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Луна", област Благоевград

Дата на обявяване: 24.12.2021

На основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства, във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства (ЗПБ), Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от ЗПБ в площ "Луна", разположена в землището на село Плетена, община Сатовча, област Благоевград, описана със следните гранични точки в координатна система БГС 2005, зона 35: 

Х [m]

Y [m]

1

4616890

246471

2

4616628

246867

3

4616538

247404

4

4615638

247108

5

4615819

247008

6

4615969

246841

7

4616390

246999

8

4616491

246903

9

4616124

246778

10

4615144

246608

11

4615321

246218

12

4615449

246143

13

4615678

246551

14

4616000

246406

15

4616033

246209

16

4616468

246186

17

4616517

246436