Откриване производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Градешки баир", област Сливен

Дата на обявяване: 18.02.2022

На основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства, във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства (ЗПБ), Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от ЗПБ в площ "Градешки баир", разположена в землищата на с. Катунище и с. Жеравна, община Котел, област Сливен, описана със следните гранични точки в координатна система БГС 2005, зона 35: 

Х [m]

Y [m]

1

4741068,0

458059,7

2

4741055,7

459759,0

3

4740555,9

459755,4

4

4740552,3

460255,2

5

4740052,5

460251,6

6

4740061,3

459045,1

7

4740161,8

459061,0

8

4740414,2

458978,9

9

4740468,7

458735,6

10

4740547,9

458550,2

11

4740365,6

458291,5

12

4740191,1

458154,4

13

4740069,1

458418,9

14

4740068,4

458052,5